Te doorlopen traject voor SVK-OCMW's

Algemene inleiding

Dit hoofdstuk “te doorlopen traject voor SVK-OCMW’s” gaat enkel in op de mogelijkheden voor SVK’s die de vorm hebben aangenomen van een OCMW. Telkens in dit hoofdstuk het woord “SVK” wordt gebruikt, worden enkel de SVK’s bedoeld die de vorm van een OCMW hebben aangenomen, tenzij dit anders wordt gepreciseerd.

De hervorming van het woonlandschap die is ingezet met het decreet van 9 juli 2021, bepaalt dat in elk werkingsgebied één woonmaatschappij actief is. SVK’s zullen uiterlijk tot 30 juni 2023 erkend kunnen blijven. Tot die datum kunnen de SVK’s de financiering blijven genieten conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zoals van kracht de dag voor de inwerkingtreding van voormeld decreet. Daarna worden hun taken overgenomen door de woonmaatschappijen.

 

Woonmaatschappijen zijn verplicht om alle rechten op de onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting die binnen haar werkingsgebied liggen van sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, het Vlaams Woningfonds en van andere woonmaatschappijen te verwerven. De rechten op de onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting hebben ook betrekking op huurovereenkomsten.

 

SVK-OCMW’s hebben verschillende mogelijkheden om deze hervorming te realiseren.

  • SVK’s kunnen gebruik maken van individuele overdrachten, zoals de overdracht van individuele contracten of de individuele overdracht van sociaal woonpatrimonium.

     

  • SVK’s kunnen ook werken met overdrachten “onder algemene titel” naar woonmaatschappijen of SHM’s, op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. De beschikbare procedures hiertoe is de overdracht van bedrijfstak. De overdracht van bedrijfstak kan ten bezwarende titel (bv. betaling van een prijs in geld) of om niet zijn.

     

  • Verschillende operaties kunnen elkaar ook opvolgen.

Voorafgaand aan al deze verrichtingen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende betrokken partijen over de wijze van hervorming. Hier kan alvast worden benadrukt dat het draaiboek enkel de besluitvorming en te volgen stappen binnen de sociale verhuurkantoren toelicht, en bijvoorbeeld niet ingaat op de besluitvorming op niveau van de leden.

 

U leest in dit hoofdstuk over: