Draaiboek woonmaatschappijen: inleiding

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per werkingsgebied: de woonmaatschappij.

 

De woonmaatschappijen worden zo het centrale aanspreekpunt voor uw professionele stakeholders en uw (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers. Dankzij de gebundelde expertise van SHM’s en SVK’s kunnen de woonmaatschappijen niet alleen zorgen voor een sterkere toename van het sociale woonaanbod, maar ook voor een nog betere dienstverlening aan (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers.

 

Natuurlijk vormt het traject woonmaatschappijen een hertekening van het woonlandschap, met een belangrijke impact op uw organisatie en uw klanten. Bij dit complexe traject willen we u vanuit de Vlaamse overheid goed ondersteunen. U realiseert niet alleen een nieuwe juridische entiteit, u werkt ook en vooral naar een nieuw performant bedrijf met gemotiveerde personeelsleden. Daarom leest u in dit draaiboek over beide processen, het juridische en het feitelijke traject.

 

Op deze website vindt u een overzicht van mogelijke trajecten, afhankelijk van de betrokken maatschappijen en hun rechtsvormen. Daarnaast vindt u blanco modellen en stappenplannen die u kan gebruiken tijdens deze trajecten.

 

Een woonmaatschappij vormen, blijft wel maatwerk. Om een woonmaatschappij te doen slagen, zijn soms unieke oplossingen nodig. Contacteer dus zeker Wonen in Vlaanderen voor de ondersteuning bij uw specifieke traject, zelfs als u nog maar aan het begin van uw traject staat. Wonen in Vlaanderen heeft een ondersteuningsteam dat u bij verschillende aspecten van uw traject kan bijstaan.

 

Veel succes.

 

 

Het draaiboek woonmaatschappijen is een werk in opmaak. De teksten die u hier leest, zijn gebaseerd op het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen. We vullen het draaiboek de komende maanden nog verder aan. Inhoudelijke wijzigingen noteren we altijd in de onderstaande tabel.

 

Recent aangebrachte inhoudelijke wijzigingen (de meest recente wijzigingen staan onderaan in de tabel)

 

Pagina Welke wijzigingen? Datum
 

Delen aangepast naar klare taal:

 • overdracht van bedrijfstak bij SHM's,

 • overdracht van algemeenheid bij SHM's

 • overdracht van algemeenheid of bedrijfstak door SVK's aan SHM's of woonmaatschappijen

12/08/2021

  'Ontwerp van decreet' werd doorheen de tekst vervangen door 'decreet' 12/08/2021
  Actualisering van 'Regelgeving' naar aanleiding van de goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement en de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering

12/08/2021

 

  Omzetting huurwaarborg (onder aandeelhouders) bij omgevormde SHM's 17/08/2021
  Toevoeging FAQ's bij ondersteuning 10/09/2021
  De delen over de SVK-Welzijnsverenigingen en SVK-OCMW’s zijn aangepast naar klare taal 14/09/2021
  Terminologische wijziging: ‘organisatorisch traject’ in plaats van ‘feitelijk traject’ 14/09/2021
 

Toevoeging individuele overdrachten bij traject SHM:

 • verkoop van patrimonium

 • ruil van patrimonium

 • schenking van patrimonium

16/09/2021

 

 

 

 

 

Toevoeging individuele overdrachten bij traject SHM:

 • erfpacht van patrimonium

 • huurovereenkomsten (overdracht of inbeheergave)

 • individuele overeenkomsten

 • gevolgen van individuele overdrachten

17/09/2021
 

Melding in draaiboek dat decreet op 10/09/2021 werd gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

20/09/2021
 

Aanpassing van de inhoud over "Schaalgrootte" bij:

 • omgevormde SHM's

 • nieuw opgerichte WM

24/09/2021
  Aanpassing FAQ rond visitaties 09/10/2021

 

Aanvulling ondersteuning:

 • welke stappen moet u ondernemen om tot een woonmaatschappij te komen?

 • fictief voorbeeld retroplanning

26/10/2021

 

Aanvulling bij traject SVK-vzw's: splitsing tussen SVK's onderling

27/10/2021

 

Aanvulling ondersteuning:

 • veelgestelde vragen aangevuld met vragen omtrent overdrachten

29/10/2021

 

Aanvulling bij traject SVK-vzw's:

 • individuele overdrachten

20/12/2021

 

Aanvulling bij traject SVK-vzw's: Individuele overdrachten

20/12/2021

  Aanvulling bij: Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten: Archief- en informatiebeheer 21/02/2022
 

Aanpassing van de inhoud bij: Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Overdracht onroerende goederen:

 • Stedenbouwkundige inlichtingen

 • Bodemattest en oriënterend bodemonderzoek

 • Uitzonderingen

 • Overzicht

25/02/2022
  Aanpassing bij trajecten voor SHM's: Individuele overdrachten > Patrimonium – definitieve overdracht vermogensrechten > Verkoop > Fiscale aspecten 08/03/2022
 

Aanvulling bij trajecten voor SVK-vzw’s: Individuele overdrachten > Patrimonium – definitieve overdracht vermogensrechten > Verkoop > Fiscale aspecten

08/03/2022

  Aanvulling bij: Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen 09/03/2022
  Aanvulling bij: Trajecten voor SHM's > Individuele overdrachten > Tijdelijke overdrachten tot 2028 09/03/2022
  Aanvulling bij: Trajecten voor SHM's > De keuze van de procedure 11/03/2022
 

Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SHM’s > Splitsing

15/03/2022
 

Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SHM’s > Fusie

15/03/2022
  Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SHM’s > Partiële splitsing 18/03/2022

 

Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SHM’s > Overdracht van bedrijfstak

21/03/2022

  Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SHM’s > Overdracht van algemeenheid 31/03/2022
  Aanvulling bij: Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten: Uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een herstructurering of overdracht bij de totstandkoming van woonmaatschappijen 31/03/2022
  Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, het algemeen deel over de woonmaatschappijen 01/04/2022
  Aanvulling bij: Veelgestelde vragen > Vorming van de woonmaatschappij 06/04/2022
  Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SVK-vzw’s > Overdracht algemeenheid 13/04/2022

 

Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SVK-vzw’s > Overdracht bedrijfstak

13/04/2022

  Aanpassing aan trajecten SVK-vzw’s > Voorafgaande splitsing tussen SVK’s onderling 14/04/2022
  Aanpassing aan trajecten SVK-vzw’s > Algemene inleiding 15/04/2022
  Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SVK-vzw’s > Individuele overdrachten 15/04/2022
  Aanpassing naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 > Aandachtspunten: Voorbereiding overdracht onroerende goederen > Energieprestatiecertificaat 19/04/2022
  Aanpassingen aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SHM’s > Individuele overdrachten 20/04/2022
  Toevoeging FAQ's stemrechten 27/04/2022
  Toevoeging aan trajecten SVK-OCMW's > Algemene inleiding 05/05/2022

 

Aanpassing aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SVK-OCMW's > Overdracht van bedrijfstak

05/05/2022

  Aanpassing aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SVK-welzijnsverenigingen > Overdracht van algemeenheid 11/05/2022

 

Aanpassing aan, en verwerking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 in, trajecten SVK-welzijnsverenigingen > Overdracht van bedrijfstak

11/05/2022

  Terbeschikkingstelling van verscheidene herstructureringsmodellen op de website van de VMSW. 18/05/2022

 

Aanvulling bij: Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Bodemattest en oriënterend bodemonderzoek: bekomen bodemattest + vrijstelling oriënterend bodemonderzoek

31/05/2022

  Aanvulling bij: Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten: Moratorium op de verkoop van verhuurbare sociale woningen 31/05/2022

 

Aanvulling in trajecten SVK-vzw’s > Individuele overdrachten > Overdrachten huurovereenkomsten

30/06/2022

  Aanvulling in trajecten SVK-welzijnsverenigingen > Individuele overdrachten 30/06/2022

 

Aanvulling in trajecten SVK-OCMW’s > Individuele overdrachten

01/07/2022

  Toevoeging bij: Ondersteunende maatregelen > Financiële ondersteuning 01/07/2022

 

Toevoeging: trajecten voor anderen (lokale besturen, VWF, VMSW)

19/07/2022

  Aanvulling in het algemeen deel over de woonmaatschappijen > Doel > Doelstelling van de woonmaatschappij: prestatiehandboek 04/08/2022

 

Aanvulling in het algemeen deel over de woonmaatschappijen > Nieuw opgerichte woonmaatschappij > Organisatie > Stemrechtenverdeling tussen lokale besturen vastgelegd

04/08/2022

  Aanvulling in het algemeen deel over de woonmaatschappijen > Omgevormde SHM’s > Organisatie > Stemrechtenverdeling tussen lokale besturen vastgelegd 04/08/2022

 

Aanvulling bij traject SHM’s > Individuele overdrachten > Andere individuele overeenkomsten > Bemerking m.b.t. arbeidsovereenkomsten

08/09/2022

  Aanvulling bij traject SVK-vzw’s > Individuele overdrachten > Andere individuele overeenkomsten > Bemerking m.b.t. arbeidsovereenkomsten 08/09/2022
  Aanvulling bij traject SVK-welzijnsverenigingen > Individuele overdrachten > Andere individuele overeenkomsten > Bemerking m.b.t. arbeidsovereenkomsten 08/09/2022

 

Aanvulling bij traject SVK-OCMW’s > Individuele overdrachten > Andere individuele overeenkomsten > Bemerking m.b.t. arbeidsovereenkomsten

08/09/2022

 

Aanvulling bij ondersteunende maatregelen > Financiële ondersteuning > Ondersteuning in uw financiële werking

14/09/2022

  Aanvulling bij ondersteunende maatregelen > Communicatie ondersteuning 14/09/2022

 

Aanpassingen t.g.v. het reparatiebesluit van 10/11/2022 in het algemeen deel over woonmaatschappijen: financiële aanpassingen (zowel bij nieuw opgerichte WM als bij omgevormde SHM’s), en uitzondering op locatie statutaire zetel

21/12/2022

  Aanpassingen t.g.v. het reparatiebesluit van 10/11/2022 bij de voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Voorbereiding overdracht onroerende goederen: aanpassing nultarief bij bodemattest en uitstel asbestinventarisattest 21/12/2022

 

Aanpassingen t.g.v. het reparatiebesluit van 10/11/2022 bij te doorlopen trajecten (zowel door SHM’s als SVK’s): nultarief bodemattest 21/12/2022
  Aanpassingen t.g.v. het reparatiebesluit van 10/11/2022 bij ondersteunende maatregelen > Financiële ondersteuning: herstructureringssteun en renteloze leningen bij overdrachten patrimonium 21/12/2022

 

Aanvulling bij Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Renovatieverplichting > Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen

21/12/2022

  Toevoeging in het algemeen deel over de woonmaatschappijen > Regelgeving > Toevoeging van de linken naar de regelgeving 17/01/2023

 

Toevoeging bij trajecten SHM’s > Overdracht van bedrijfstak > Verduidelijking m.b.t. het autonoom functioneren van een bedrijfstak (in de inleiding en bij personeelszaken)

17/01/2023

 

Toevoeging bij trajecten SVK-vzw’s > Overdracht van bedrijfstak > Verduidelijking m.b.t. het autonoom functioneren van een bedrijfstak (in de inleiding en bij personeelszaken)

17/01/2023

 

Toevoeging bij trajecten SVK-OCMW’s > Overdracht van bedrijfstak > Verduidelijking m.b.t. het autonoom functioneren van een bedrijfstak (in de inleiding)

17/01/2023

  Toevoeging bij trajecten SVK-welzijnsverenigingen > Overdracht van bedrijfstak > Verduidelijking m.b.t. het autonoom functioneren van een bedrijfstak (in de inleiding)” 17/01/2023

 

Toevoeging bij Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Vrijstelling van bepaalde aan de notaris opgelegde informatieverplichtingen en formaliteiten in het kader van de vorming van woonmaatschappijen

31/01/2023

  Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Voorbereiding overdracht onroerende goederen > Aanvullende bemerkingen bij de uitstelregeling van het asbestinventarisatieattest in het kader van de vorming van woonmaatschappijen 10/03/2023

 

Aanpassing in het algemeen deel over de woonmaatschappijen > Werkingsgebieden > Toewijzingsraad

06/04/2023

  Toevoeging bij Voorbereidende handelingen > Aandachtspunten > Aandachtspunten bij verkoop onroerende goederen aan woonmaatschappij 27/04/2023

 

Aanpassing bij trajecten voor SVK-vzw’s > individuele overdrachten > Overdrachten huurovereenkomsten: link naar het model overdracht van individuele huurovereenkomst SVK naar WM

27/04/2023

 

Aanpassing bij trajecten voor SVK-welzijnsverenigingen > individuele overdrachten > Overdrachten huurovereenkomsten: link naar het model overdracht van individuele huurovereenkomst SVK naar WM

27/04/2023

 

Aanpassing bij trajecten voor SVK-OCMW’s > individuele overdrachten > Overdrachten huurovereenkomsten: link naar het model overdracht van individuele huurovereenkomst SVK naar WM

27/04/2023

 

Aanpassing bij trajecten voor SVK-vzw’s > Overdracht van algemeenheid > Datum van inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid

27/04/2023

 

Aanpassing bij trajecten voor SVK-welzijnsverenigingen > Overdracht van algemeenheid > Datum van inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid

27/04/2023

  Aanpassingen doorheen het gehele draaiboek ingevolge de reorganisatie van de VMSW en Wonen-Vlaanderen dd. 01/01/2023 (terminologische aanpassingen, aanpassingen van e-mailadressen, verwijzingen naar webpagina’s,…) 04/05/2023

top

Versie vrijdag 5 mei 2023, 8:00

//