Draaiboek woonmaatschappijen: inleiding

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per werkingsgebied: de woonmaatschappij.

 

De woonmaatschappijen worden zo het centrale aanspreekpunt voor uw professionele stakeholders en uw (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers. Dankzij de gebundelde expertise van SHM’s en SVK’s kunnen de woonmaatschappijen niet alleen zorgen voor een sterkere toename van het sociale woonaanbod, maar ook voor een nog betere dienstverlening aan (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers.

 

Natuurlijk vormt het traject woonmaatschappijen een hertekening van het woonlandschap, met een belangrijke impact op uw organisatie en uw klanten. Bij dit complexe traject willen we u vanuit de Vlaamse overheid goed ondersteunen. U realiseert niet alleen een nieuwe juridische entiteit, u werkt ook en vooral naar een nieuw performant bedrijf met gemotiveerde personeelsleden. Daarom leest u in dit draaiboek over beide processen, het juridische en het feitelijke traject.

 

Op deze website vindt u een overzicht van mogelijke trajecten, afhankelijk van de betrokken maatschappijen en hun rechtsvormen. Daarnaast vindt u blanco modellen en stappenplannen die u kan gebruiken tijdens deze trajecten.

 

Een woonmaatschappij vormen, blijft wel maatwerk. Om een woonmaatschappij te doen slagen, zijn soms unieke oplossingen nodig. Contacteer dus zeker de VMSW voor de ondersteuning bij uw specifieke traject, zelfs als u nog maar aan het begin van uw traject staat. De VMSW heeft een ondersteuningsteam dat u bij verschillende aspecten van uw traject kan bijstaan.

 

Veel succes.

 

 

Het draaiboek woonmaatschappijen is een werk in opmaak. De teksten die u hier leest, zijn gebaseerd op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, zoals bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 09/07/2021. Op vrijdag 10 september 2021 is dit decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We vullen het draaiboek de komende maanden nog verder aan. Inhoudelijke wijzigingen noteren we altijd in de onderstaande tabel.

 

Recent aangebrachte inhoudelijke wijzigingen

 

Pagina Welke wijzigingen? Datum
 

Delen aangepast naar klare taal:

  • overdracht van bedrijfstak bij SHM's,

  • overdracht van algemeenheid bij SHM's

  • overdracht van algemeenheid of bedrijfstak door SVK's aan SHM's of woonmaatschappijen

12/08/2021
  'Ontwerp van decreet' werd doorheen de tekst vervangen door 'decreet' 12/08/2021
  Actualisering van 'Regelgeving' naar aanleiding van de goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement en de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering 12/08/2021
  Omzetting huurwaarborg (onder aandeelhouders) bij omgevormde SHM's 17/08/2021
  Toevoeging FAQ's bij ondersteuning 10/09/2021
  De delen over de SVK-Welzijnsverenigingen en SVK-OCMW’s zijn aangepast naar klare taal 14/09/2021
  Terminologische wijziging: ‘organisatorisch traject’ in plaats van ‘feitelijk traject’ 14/09/2021
 

Toevoeging individuele overdrachten bij traject SHM:

  • verkoop van patrimonium

  • ruil van patrimonium

  • schenking van patrimonium

16/09/2021
 

Toevoeging individuele overdrachten bij traject SHM:

  • erfpacht van patrimonium

  • huurovereenkomsten (overdracht of inbeheergave)

  • individuele overeenkomsten

  • gevolgen van individuele overdrachten

17/09/2021
  Melding in draaiboek dat decreet op 10/09/2021 werd gepubliceerd in Belgisch Staatsblad 20/09/2021