De raad voor maatschappelijk welzijn van het overdragende OCMW

Aanwezigheid en meerderheid bij de raad voor maatschappelijk welzijn

Welke aanwezigheid en meerderheid heeft u nodig op de raad voor maatschappelijk welzijn om de overdracht van bedrijfstak te laten goedkeuren?

 

De aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgeschreven door het decreet over het lokaal bestuur.

  • De raad voor maatschappelijk welzijn kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is. In afwijking hiervan kan de raad voor maatschappelijk welzijn, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen. In de tweede oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

     

  • De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Merk hierbij op dat deze bepalingen betrekking hebben op alle beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit zijn dus geen specifieke bepalingen voor beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn over de overdracht van bedrijfstak naar een woonmaatschappij of SHM (onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij).