Rechtsgevolgen van de overdracht van bedrijfstak

De rechtsgevolgen van de overdracht van bedrijfstak zijn:

 • De bedrijfstak (inclusief alle daaraan verbonden activa en passiva, rechten en verplichtingen) van het overdragende OCMW gaat over op de verkrijgende maatschappij zoals opgenomen in de notariële overdrachtsakte.

   

 • Mogelijkheid voor schuldeisers van elke bij de overdracht betrokken entiteit om zekerheden te eisen.

  Uiterlijk binnen de twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notariële overdrachtsakte, kan een zekerheid geëist worden door de schuldeisers van elke entiteit die aan de overdracht van bedrijfstak deelneemt, die een vordering hebben die vaststaand maar nog niet opeisbaar is voor die bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor de schuldeisers dievoor dergelijke schuldvordering een gerechtelijke of arbitrale procedure hebben opgestart voor de akte tot vaststelling van de overdracht

   

  De verkrijgende maatschappij waaraan deze schuldvordering, overeenkomstig het voorstel van overdracht, is toegekend, en, in voorkomend geval, het OCMW die de overdracht doet, kunnen elk deze eis afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

   

  Als geen overeenstemming wordt bereikt of als de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige vennootschap, die zetelt in kort geding.

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van het overdragende OCMW.

  Het OCMW die de overdracht doet, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de overdracht zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan een verkrijgende maatschappij en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld voor de akte houdende vaststelling van de overdracht van bedrijfstak. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat het overdragende OCMW behoudt buiten het overgedragen vermogen.

   

  De betrokken entiteiten kunnen uiteraard onderling afspraken maken omtrent de interne afhandeling van dergelijke hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze afspraken zijn echter niet tegenwerpelijk aan derden.

 • Het OCMW wordt in het kader deze verrichting niet van rechtswege aandeelhouder in de verkrijgende maatschappij. Als het de bedoeling is dat lokale besturen aandeelhouder worden in de overnemende maatschappij, kunnen zij wel aandelen verwerven in de verkrijgende maatschappij. U leest in het algemene deel over de woonmaatschappijen meer over het aandeelhouderschap in een nieuw opgericht woonmaatschappij en over het aandeelhouderschap in een SHM die zich omvormt tot woonmaatschappij. Voor woonmaatschappijen is dit enkel mogelijk wanneer voor provincies, gemeenten of OCMW’s die in het werkingsgebied van de betrokken woonmaatschappij liggen. De verkrijgende maatschappij moet uiteraard ook haar medewerking verlenen om nieuwe aandeelhouders toe te laten. Andere leden dan de provincies, OCMW’s of gemeenten kunnen geen aandeelhouder worden van de verkrijgende maatschappij.

   

 • Het overdragende OCMW wordt in het kader van de overdracht van bedrijfstak niet ontbonden. Na de overdracht van bedrijfstak blijft het overdragende OCMW dus bestaan.