De raad voor maatschappelijk welzijn van het overdragende OCMW voorbereiden

De raad voor maatschappelijk welzijn van het overdragende OCMW zal worden gevraagd om de overdracht van de bedrijfstak goed te keuren. Deze raad voor maatschappelijk welzijn moet niet in aanwezigheid van een notaris plaatsvinden.

Als de raad voor maatschappelijk welzijn echter eveneens de statuten van het overdragende OCMW wenst te wijzigen in het kader van de overdracht zal deze raad voor maatschappelijk welzijn wel in aanwezigheid van een notaris dienen plaats te vinden. Afhankelijk van de voorgenomen statutenwijziging zullen de specifieke formaliteiten en verslagen daaraan gekoppeld dienen te worden voorbereid. Vergeet niet om uw statutenwijziging mee te delen aan het agentschap Wonen in Vlaanderen .

 

In de mate dat ook de statuten van de verkrijgende maatschappij zouden worden gewijzigd, zal ook een buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende maatschappij moeten worden georganiseerd. Dat zal bijvoorbeeld nodig zijn in geval van de overdracht om niet, om de onbeschikbare reserverekening tot uiting te brengen in de statuten. De algemene vergadering moet dan plaatsvinden in aanwezigheid van een notaris, met naleving van de toepasselijke formaliteiten en verslagplichten die daar eventueel aan gekoppeld zijn. Vergeet uw statutenwijziging ook niet vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Minister voor Wonen.

Informeer de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn of aandeelhouders transparant

De oproeping van de raad voor maatschappelijk welzijn moet in principe ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden bezorgd. Merk hierbij op dat deze bepaling betrekking heeft op alle beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit is dus geen specifieke bepaling voor beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn over de overdracht van bedrijfstak naar een woonmaatschappij of SHM (onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij). We raden echter aan om de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ruim op voorhand uit te nodigen. Er moet namelijk voldoende tijd zijn voor de besluitvorming van de publieke leden. U stuurt de uitnodiging ook naar de toezichthouder.

 

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van het overdragende OCMW moet u rekening houden met de aanwezigheids- en beslissingsmeerderheden zoals opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur. U leest verder meer over de aanwezigheids- en meerdersheidsvereisten.

 

Als de overdracht van bedrijfstak gepaard gaat met de erkenning van de verkrijgende maatschappij als woonmaatschappij, hou er dan rekening mee dat de (stem)rechten van de aandeelhouders met het oog op de vorming van de woonmaatschappijen aanzienlijk kunnen wijzigen. In het algemeen deel over de woonmaatschappijen leest u meer over de (rechten van) aandeelhouders van een SHM die zich omvormt tot woonmaatschappij.

Wat als er veel tijd ligt tussen het voorstel van overdracht en de raad voor maatschappelijk welzijn?

De voorbereiding van de raad voor maatschappelijk welzijn kan veel tijd vragen. Dus het kan zijn dat er tussen het voorstel van overdracht en de raad voor maatschappelijk welzijn al heel wat tijd verliep.

 

Informeer daarom de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn tussentijds over bepaalde veranderingen.

 

Ten slotte, als de wijzigingen dermate zijn dat de essentiële voorwaarden van de overdracht wijzigingen, moet u verplicht een nieuw voorstel van overdracht laten goedkeuren en neerleggen.

De oproeping en de agenda

De oproeping van de raad voor maatschappelijk welzijn moet in principe ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden bezorgd. Merk hierbij op dat deze bepaling betrekking heeft op alle beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit is dus geen specifieke bepaling voor beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn over de overdracht van bedrijfstak naar een woonmaatschappij of SHM (onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij). We raden echter aan om de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ruim op voorhand uit te nodigen. Er moet namelijk voldoende tijd zijn voor de besluitvorming van de publieke leden. U stuurt de uitnodiging ook naar de toezichthouder.

 

De oproeping voor de raad voor maatschappelijk welzijn van het overdragende OCMW vermeldt de agenda, de datum, plaats en uur.

 

Hieronder vindt u de opsomming van de agendapunten die opgenomen worden in de agenda van het overdragende OCMW. U kunt deze eventueel nog aanvullen met lokale punten.

 • kennisname en bespreking van het voorstel van overdracht

   

 • goedkeuring van het besluit tot overdracht van bedrijfstak waarbij het overdragende OCMW een deel van haar vermogen (inclusief alle daaraan verbonden activa en passiva, rechten en verplichtingen) overdraagt aan de verkrijgende maatschappij volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot overdracht

   

 • in voorkomend geval: goedkeuring van de statutenwijzigingen; de statutenwijzigingen moeten nauwkeurig worden aangegeven in de oproeping

   

 • machtiging aan het vast bureau om de notariële overdrachtsakte te ondertekenen

Enkel als de verkrijgende maatschappij haar statuten naar aanleiding van de overdracht van bedrijfstak zou aanpassen, is een buitengewone algemene vergadering vereist van de verkrijgende maatschappij met als agendapunt de wijziging en de coördinatie van de statuten.

 

Als de verkrijgende maatschappij zich meteen wenst om te vormen tot woonmaatschappij, neemt u in voorkomend geval de agendapunten op die verband houden met de omzetting tot woonmaatschappij en de erkenning van de overnemende maatschappij tot woonmaatschappij. We gaan hier in dit basisscenario niet op in.

Documenten mee versturen of laten inkijken?

De volgende documenten worden ten minste één maand voor de raad voor maatschappelijk welzijn samen met de agenda aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn toegezonden:

 • het voorstel van overdracht van bedrijfstak (waaraan een staat van activa en passiva wordt gehecht, als van toepassing)