Het voorstel van overdracht

De onderhandelingen tussen het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij resulteren in het voorstel van overdracht . Het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij moeten dit verplicht opstellen en neerleggen volgens het WVV, ten laatste zes weken voor de datum van overdracht.

 

Het voorstel van overdracht is meestal een onderhandse akte. Een authentieke akte kan ook, maar dat gebeurt zelden (geen praktisch nut). Alle betrokken entiteiten stellen samen een gemeenschappelijk voorstel van overdracht op. De inhoud van het voorstel moet voor alle entiteiten gelijk zijn, maar zij hoeft niet in hetzelfde document te zijn opgenomen. Let wel, ook de gemeenschappelijke tekst moet op elk vast bureau/bestuurorgaan afzonderlijk besproken en goedgekeurd worden.

Wat moet verplicht in het voorstel van overdracht?

Het voorstel van overdracht bevat minstens de volgende vermeldingen:

 • De vrijwillige onderwerping van de verrichting aan de vennootschapsrechtelijke regeling betreffende de inbreng van een bedrijfstak .

   

 • De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de bij de overdracht betrokken entiteiten.

   

 • Vanaf welke datum de handelingen van het overdragende OCMW boekhoudkundig voor rekening van de verkrijgende maatschappij zijn (artikel 12:93, § 2, 3° WVV).

   

  • De boekhoudkundige datum mag niet eerder worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de overdracht van bedrijfstak betrokken entiteiten.

    

  • De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum van boekhoudkundige retroactiviteit toegerekend aan de maatschappij waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

    

 • De omschrijving en precisering van de wijze waarop de vermogensbestanddelen van het overdragende OCMW worden verdeeld.

   

  • De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum van boekhoudkundige retroactiviteit toegerekend aan de maatschappij waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

    

  • Enkel de activa die effectief in het voorstel van overdracht aan de verkrijgende maatschappij worden toegekend, gaan over naar de verkrijgende maatschappij ingevolge de notariële akte tot vaststelling van de overdracht.

    

  • Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen van het overdragende OCMW in het voorstel van overdracht niet wordt toegekend en de tekst van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, dan zijn zowel het overdragende OCMW als de verkrijgende maatschappij daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

    

  • Ook de niet-aangewende subsidiebedragen dienen in het kader van de overdracht van bedrijfstak door het OCMW te worden overdragen .

    

   Opgelet. Voor zover er rechten op onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting zouden worden overgedragen en de verkrijgende vennootschap is een woonmaatschappij, dan moet de overdrager in voorkomend geval de nog openstaande leningen bij de VMSW, het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant of Vlabinvest apb die betrekking hebben op dat onroerend goed of die rechten mee overdragen aan de overnemer.

    

 • In voorkomend geval: de inhoud van de bodemattesten, tenzij u hieraan verzaakt.

   

 • Als de overdracht van bedrijfstak wordt gedaan ten voordele van een bestaande SHM, vermeldt u eveneens dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij.

Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk voorziet, is het aangewezen dat u in het voorstel eneneens de vergoeding vermeldt die zal worden betaald in ruil voor de overdracht van de bedrijfstak. U leest meer over deze vergoeding bij “overdracht ten bezwarende titel: vaststelling van de prijs”.

Wat kan u extra in het voorstel van overdracht zetten?

Het vast bureau van het overdragende OCMW en het bestuursorgaan van de verkrijgende maatschappij kunnen ook extra informatie in het voorstel van overdracht zetten, bijvoorbeeld wat zij belangrijk vinden om latere discussies te vermijden.

 

Voorbeelden:

 

Met het voorstel van overdracht start de procedure van de overdracht van bedrijfstak formeel.