Herstructureringssteun

De Vlaamse Regering kan de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een woonmaatschappij, die het gevolg zijn van een herstructurering in de zin van boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (geheel of gedeeltelijk) compenseren door een subsidie te verlenen. Dit kan ze wel enkel binnen de perken van de kredieten die daarvoor op de begroting van het Vlaamse Gewest ingeschreven worden. Ze kan de kosten die aan de herstructurering verbonden zijn en de bijkomende lasten die het gevolg zijn van de herstructurering subsidiëren. De Vlaamse Regering voorziet een compensatie voor kosten bij het vormen van de woonmaatschappij. Een woonmaatschappij kan deze compensatie maar één keer aanvragen, meer bepaald vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 30 juni 2028.

 

Een woonmaatschappij kan enkel herstructureringssteun krijgen voor de overname van onroerende goederen die in haar werkingsgebied liggen. Wanneer u bijvoorbeeld eerst een fusie aangaat en daarbij ook woningen van buiten het werkingsgebied van de woonmaatschappij overneemt, komen deze overdrachten niet in aanmerking voor herstructureringssteun.

 

In principe komen enkel overnamen die gebeuren tegen een vergoeding in aandelen of via een overdracht om niet, in aanmerking voor deze subsidie, met uitzondering van de eerste 100 overnamen van dezelfde overdrager die gebeuren op een andere wijze dan tegen een vergoeding in aandelen of om niet.

 

Sowieso komen voortaan ook alle overdrachten van het VWF, de VMSW en lokale besturen voor de herstructureringssteun in aanmerking.

 

U kunt deze herstructureringssteun combineren met andere eventuele vergoedingen en subsidies. De voorwaarde is wel dat de totaliteit van de toelagen en subsidies niet hoger is dan de werkelijk gemaakte, op basis van al gemaakte aantoonbare kosten. Enkel de kosten die onder volgende categorieën vallen, komen in aanmerking voor de subsidie:

 1. de notariskosten;

 2. de advieskosten;

 3. de kosten voor informatisering, hard- en software en automatisering;

 4. de verhuis-en huisvestingskosten;

 5. de communicatiekosten;

 6. de opmetingskosten;

 7. de betaalde verbrekingsvergoedingen, met uitzondering van de verbrekings-en opzegvergoedingen naar aanleiding van het beëindigen van een arbeidscontract.

De herstructureringssteun kan in geen geval hoger liggen dan het plafondbedrag, opgesteld op basis van het overgenomen patrimonium. Dit plafondbedrag is als volgt samengesteld:

 1. per overgenomen sociale huurwoning of kadastraal perceel of deel ervan, waarop geen sociale huurwoning is gerealiseerd, van een andere woonmaatschappij of van een sociale huisvestingsmaatschappij:

  1. vanaf de eerste tot en met de 2.000ste overname: 100 euro;

  2. vanaf de 2.001ste tot en met de 5.000ste overname: 50 euro;

  3. vanaf de 5.001ste overname: 25 euro;

 2. per overname van een in huur genomen of in erf pacht genomen woning of kamer op de private huurmarkt (SVK’s), vermeld in artikel 4.40, 4°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021:

  1. vanaf de 1ste tot en met de 100ste overname: 150 euro;

  2. vanaf de 101ste overname: 100 euro.

 3. de volgende forfaitaire compenserende toelage voor een herstructurering:

  1. 50.000 euro als minstens twee sociale huisvestingsmaatschappijen of woonmaatschappijen bij de herstructurering betrokken zijn;

  2. 25.000 euro per bijkomende sociale huisvestingsmaatschappij of woonmaatschappij met huur-of gemengde activiteiten die bij de herstructurering betrokken is;

  3. 12.500 euro per bijkomende sociale huisvestingsmaatschappij die bij de herstructurering betrokken is, maar die alleen koopactiviteiten ontwikkelt;

Om een toelage te kunnen krijgen, wordt alleen rekening gehouden met herstructureringen van minstens 50 overdrachten waarvoor de neerlegging van de akte is gedaan tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2028 en met bewijsstukken met datum vanaf 1 januari 2020 die u niet eerder indiende om een toelage te krijgen.