Datum van inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid

De overdracht van algemeenheid is voltrokken op het ogenblik van het verlijden van de notariële overdrachtsakte, tenzij de maatschappijen uitdrukkelijk een andere overdrachtsdatum wensen te voorzien of de overdracht onder een of meer opschortende voorwaarden laten plaatsvinden.

 

Op die manier kunt u, indien gewenst, met de reactietermijn van de toezichthouder rekening houden. U bent dan zeker dat de overdracht niet na het begin van de uitvoering ervan geschorst en/of vernietigd zal worden.

Wat is boekhoudkundige retroactiviteit?

Om praktische redenen kan u de boekhoudkundige effectieve datum van de overdracht van algemeenheid plaatsen op een datum voorafgaand aan de juridische effectieve datum van de overdracht van algemeenheid. U bent hiertoe echter niet verplicht. Typisch wordt gekozen om de boekhoudkundige effectieve datum van de overdracht van algemeenheid te laten gelijklopen met de datum van de afsluiting van het voorgaande boekjaar van de maatschappijen.

 

Opgelet. U mag deze boekhoudkundige retroactieve datum niet eerder plaatsen dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening van de bij de overdracht van algemeenheid betrokken vennootschappen al werd goedgekeurd. Gelet op het feit dat de overdracht van algemeenheid voor fiscale doeleinden niet als een neutrale verrichting wordt beschouwd, wordt de boekhoudkundige retroactiviteit op fiscaal vlak evenwel niet aanvaard (zie o.a. Com.IB nr. 28/29 en nr. 211/14).

 

Opgelet. Wanneer in de akte tot vaststelling van de overdracht van algemeenheid een tijdsbepaling is opgenomen over de inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid (bv. de overdracht van algemeenheid treedt in werking één maand na het verlijden van de notariële overdrachtsakte), zal deze datum van inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid als ijkpunt fungeren voor de boekhoudkundige retroactiviteit (en niet de datum van de akte tot vaststelling van de overdracht van algemeenheid onder tijdsbepaling).

Voorbeeld

We verduidelijken deze regelgeving met volgend voorbeeld.

 

De algemene vergaderingen hebben de jaarrekening m.b.t. het boekjaar eindigend op 31 december 2021 in mei 2022 goedgekeurd.

 

Op 6 juni 2022 wordt de overdracht van algemeenheid goedgekeurd.

 

De notariële akte tot vaststelling van de overdracht van algemeenheid kan dan als datum van de boekhoudkundige retroactiviteit elke datum vanaf 1 januari 2022 tot en met 5 juni 2022 bevatten. 1 januari 2022 is namelijk de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening werd goedgekeurd.

 

Uiteraard kan er ook besloten worden dat er geen boekhoudkundige retroactiviteit moet toegepast worden; in dat geval heeft de overdracht van algemeenheid, zowel juridisch als boekhoudkundig, uitwerking op 6 juni 2022.

 

Houd er wel rekening mee dat vanuit fiscaal oogpunt retroactiviteit niet worden aanvaard (zie boven).