Overeenkomsten met derden

Alle lopende contracten van de SHM met derden – andere dan met huurders, of personeel of m.b.t. het recht van de SHM op het onroerend goed – kunnen ook overgedragen worden aan een andere SHM of een woonmaatschappij. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een contract met een leverancier of een overeenkomst voor het onderhoud van woningen.

 

Voor deze overdracht bestaan geen bijzondere wettelijke regeling en gelden dus de gemeenrechtelijke regels.

Hoe kan de overdracht gebeuren?

De overdracht van de relevante contracten kan tussen de betrokken maatschappijen gebeuren door een (relatief eenvoudig) contract.

  1. Als het niet vereist is dat de SHM bevrijd is ten aanzien van de medecontractant, is het voldoende dat die overdracht ter kennis wordt gebracht aan de medecontractant door een (aangetekende) brief.

     

  2. Als wel vereist is dat de overdragende SHM bevrijd is, moet de medecontractant haar akkoord met de overdracht en die bevrijding geven in het contract van overdracht zelf of in een brief aan de betrokken maatschappijen (voorafgaandelijk aan de overdracht). Een eenvoudige oplossing is hier mogelijks dat de betrokken maatschappijen de medecontractant vragen om een door hen opgesteld ontwerp tegengetekend terug te bezorgen.

Wat zijn de gevolgen van een overdracht?

De overdracht van een contract houdt de overdracht in van de SHM aan de verkrijgende maatschapppij van het geheel van rechten, verplichtingen en bevoegdheden die uit het contract van de SHM met de derde voortvloeit.

Als er geen ander akkoord is verkregen van de derde/medecontractant, blijft de overdrager (de SHM) ook na de overdracht gehouden voor alle verplichtingen uit het contract. De medecontractant zal dan kunnen kiezen of die de SHM of de woonmaatschappij aanspreekt voor de verplichtingen uit het contract, of beiden tegelijk. Als de SHM ophoudt met bestaan, blijft haar algemene rechtsopvolger gehouden t.a.v. de medecontractant. De medecontractant kan dan ook nog altijd bevrijdend betalen aan de SHM.

 

Enkel als de medecontractant akkoord is gegaan met de bevrijding van de SHM, werkt de contractoverdracht bevrijdend voor de verbintenissen. Dit betekent dat de woonmaatschappij als enige de houder wordt van de contractuele rechten, verplichtingen en bevoegdheden en de SHM hiervoor niet meer aansprakelijk is (of die rechten niet meer kan afdwingen).

Alternatief

Een alternatief voor de overdracht is om de bestaande overeenkomst te beëindigen en een nieuwe overeenkomst te sluiten. Per overeenkomst moet u bekijken of een beëindiging mogelijk is. Dit geeft uiteraard wel de kans aan de medecontractant om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen en mogelijks tegen voor de woonmaatschappij minder gunstige voorwaarden te sluiten.