Btw

De btw-behandeling van een overdracht van bedrijfstak is afhankelijk van het btw-statuut van de betrokken vennootschappen en de activa die worden overgedragen (bv. gebouwen die kwalificeren als “nieuw” voor btw-doeleinden, huurcontracten, etc.).

 

In functie daarvan zal u in bepaalde gevallen het zogenaamde “continuïteitsregime” kunnen toepassen. Is er voldaan aan de vereisten van het continuïteitsregime, wat o.m. veronderstelt dat de overnemende entiteit recht zou hebben gehad op btw-aftrek als deze door de verrichting verschuldigd zou zijn geweest? Dan moet er immers gehandeld worden alsof de overdracht niet plaatsvond. Voor de btw is de overdracht dan volledig neutraal en leidt zij niet tot btw-heffing of btw-herziening in hoofde van de overdragende vennootschap.

 

Heeft de overnemende maatschappij recht op btw-aftrek of verkrijgt ze dit door de overdracht van bedrijfstak? Dan zal de verrichting dus in principe neutraal zijn voor btw-doeleinden. Kunt u het continuïteitsregime niet toepassen, bijvoorbeeld omdat de overnemende maatschappij geen recht op aftrek van input-btw zou hebben? Dan zal geval per geval en rekening houdende met alle concrete feitelijke elementen beoordeeld moet worden wat de btw-behandeling van de verrichting is.

 

Merk op dat er ook situaties denkbaar zijn waarin een overdracht van bedrijfstak neutraal kan gebeuren voor btw-doeleinden als het continuïteitsregime geen toepassing vindt, bijvoorbeeld wanneer de overdragende maatschappij kwalificeert als een vrijgestelde belastingplichtige.