Rechtsgevolgen van de overdracht van bedrijfstak

De rechtsgevolgen van de overdracht van bedrijfstak zijn:

  • De bedrijfstak (inclusief alle daaraan verbonden activa en passiva, rechten en verplichtingen) van de overdragende SHM gaat over op de verkrijgende maatschappij zoals opgenomen in de notariële overdrachtsakte.

     

  • Mogelijkheid voor schuldeisers van elke bij de overdracht betrokken maatschappij om zekerheden te eisen.

Uiterlijk binnen de twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notariële overdrachtsakte, kan een zekerheid geëist worden door de schuldeisers van elke maatschappij die aan de overdracht van bedrijfstak deelneemt, die een vordering hebben die vaststaand maar nog niet opeisbaar is voor die bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor de schuldeisers die voor dergelijke schuldvordering een gerechtelijke of arbitrale procedure hebben opgestart voor de akte tot vaststelling van de overdracht.

 

De verkrijgende maatschappij waaraan deze schuldvordering, overeenkomstig het voorstel van overdracht, is toegekend, en, in voorkomend geval, de maatschappij die de overdracht doet, kunnen elk deze eis afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

 

Als geen overeenstemming wordt bereikt of als de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige vennootschap.

De maatschappij die de overdracht doet, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de overdracht zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan een verkrijgende vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld voor de akte houdende vaststelling van de overdracht van bedrijfstak. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat de overdragende maatschappij behoudt buiten het overgedragen vermogen.

 

De betrokken maatschappijen kunnen uiteraard onderling afspraken maken over de interne afhandeling van dergelijke hoofdelijke aansprakelijkheid. Deze afspraken zijn echter niet tegenwerpelijk aan derden.

  • De overdragende maatschappij wordt in het kader van de overdracht van bedrijfstak niet ontbonden. Zij blijft voortbestaan, maar dat voortbestaan is slechts tijdelijk. Niets belet dat een SHM vrijwillig tot ontbinding overgaat, maar bij stilzitten van de SHM zal zij sowieso uiterlijk op 31 december 2022 haar erkenning verliezen en daardoor automatisch ontbonden worden. Zonder sociale huurwoningen in beheer voldoet een SHM bovendien niet langer aan de erkenningsvoorwaarden waardoor haar erkenning ook vroegtijdig zou kunnen worden ingetrokken.