Btw

De btw-behandeling van een fusie hangt af van het btw-statuut van de betrokken vennootschappen en de activa die worden overgedragen voor de herstructurering (bv. gebouwen die kwalificeren als ‘nieuw’ voor btw-doeleinden, huurcontracten, etc.).

 

Het kan zijn dat de fusie hierdoor aan de vereisten van het ‘continuïteitsregime’ voldoet. De overnemende entiteit zou dan recht hebben gehad op een btw-aftrek als deze door de verrichting verschuldigd zou zijn geweest. Voor de btw-toepassing loopt de fusie dan volledig neutraal (alsof de fusie niet plaatsvond): er is geen btw-heffing of een btw-herziening voor de overdragende vennootschap.

 

Indien de overnemende SHM of WM recht op aftrek van btw heeft of verkrijgt ingevolge de fusie zal de fusie aldus in principe neutraal zijn voor btw-doeleinden.

 

Indien het continuïteitsregime niet zou kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld omdat de overnemende SHM of WM geen recht op aftrek van input-btw zou hebben, zal, geval per geval en rekening houdende met alle concrete feitelijke elementen, beoordeeld moet worden wat de btw-behandeling van de verrichting is.

 

Merk op dat er ook andere situaties denkbaar zijn waarin een fusie neutraal kan geschieden voor btw-doeleinden indien het continuïteitsregime geen toepassing vindt, bijvoorbeeld wanneer de opgeslorpte SHM kwalificeert als een vrijgestelde belastingplichtige.