Inkomstenbelasting

Een fusie verloopt belastingneutraal als gelijktijdig aan twee voorwaarden is voldaan:

  1. De overnemende vennootschap (SHM of woonmaatschappij) is een binnenlandse vennootschap

     

  2. De fusie heeft niet als hoofddoel of één van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking. De fusie moet, met andere woorden, verantwoord zijn door “zakelijke overwegingen”.

Om eventuele discussies met de fiscale administratie over deze laatste voorwaarde te vermijden, is het belangrijk dat u de zakelijke overwegingen voor deze fusie motiveert in de vennootschapsrechtelijke documentatie over de fusie, zoals bijvoorbeeld het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Daarbij kan u de hervorming onder meer kaderen in de gewijzigde decretale context.

 

Zodra beide voorwaarden vervuld zijn, geldt het vrijstellingsregime automatisch (geen keuzemogelijkheid).

 

Opgelet: wordt de fusie niet geheel vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen (bijvoorbeeld door een opleg in geld)? Dan kan het belastingneutrale karakter van de fusie (gedeeltelijk) verloren gaan.

Wat als u niet aan beide voorwaarden voldoet?

Is het vrijstellingsregime niet van toepassing (bijvoorbeeld, omdat de belastingadministratie oordeelt dat de fusie niet verantwoord is door zakelijke overwegingen)? Dan geldt het fiscaal liquidatieregime en zal de fusie in principe belastbaar zijn. Dit betekent dat de overgenomen vennootschap fiscaal geacht wordt ontbonden en vereffend te zijn, waarbij haar maatschappelijk vermogen aan werkelijke waarde geacht wordt te zijn uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

 

Hierdoor worden alle latente meerwaarden en vrijgestelde reserves belastbaar in de vennootschapsbelasting in hoofde van de (fictief) ontbonden vennootschap. Verder wordt het positieve verschil tussen (i) de (fictief) uitgekeerde som en (ii) de gerevaloriseerde waarde van het gestort kapitaal aangemerkt als een zogenaamde liquidatiebonus. Een eventuele liquidatiebonus is belastbaar als dividend en aldus principieel onderworpen aan roerende voorheffing.

 

Bij twijfel over het al dan niet belast karakter van de fusie kunt u overwegen om een aanvraag tot voorafgaande beslissing (ruling) in te dienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken. Het is ten sterkste aanbevolen om u in dergelijk geval te laten bijstaan door een fiscaal adviseur.