Praktische opvolging na de fusie

Nadat de juridische fusie een feit is, moet u nog een aantal praktische zaken opvolgen.

 

Voorbeelden:

 • melden van wijzigingen van de overnemende maatschappij in het rechtspersonenregister

   

 • goedkeuring, door het bestuursorgaan, van eventuele wijzigingen aan het intern reglement

   

 • in voorkomend geval, goedkeuring, door het bestuursorgaan, van wijzigingen aan het orgaan van dagelijks bestuur en/of de comités binnen het bestuursorgaan

   

 • het opstellen van een afsluitende jaarrekening van de overgenomen SHM (als die nog niet opgesteld is)

   

  Het bestuursorgaan van de overgenomen SHM maakt de jaarrekening op over het tijdvak tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum vanaf wanneer de verrichtingen van de overgenomen maatschappij boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende maatschappij. Er wordt eveneens een jaarverslag opgesteld. De commissaris stelt eveneens een controleverslag op. De algemene vergadering van de fusiemaatschappij keurt nadien de jaarrekening goed, en beslist desgevallend over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.

   

 • de belastingaangifte van de overgenomen maatschappij(en) neerleggen (als dit nog niet gebeurd is)

   

 • het ondernemings- en btw-nummer van de overgenomen maatschappij(en)schrappen

   

 • aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen

   

 • alle belangrijke contacten (leveranciers, huurders, banken, …) informeren

   

 • aanpassen van het UBO-register van de overnemende maatschappij

   

 • aanpassen aandelenregister van de overnemende maatschappij en vernietiging van de aandelenregisters van de overgenomen SHM’s

   

 • het personeel informeren

Sowieso nam de overnemende maatschappij ook de rechten en verplichtingen van de overgenomen SHM (‘s) over, zoals de verplichtingen bij cao 32 bis, gerechtelijke procedures, …

 

Opgelet: is de vennootschap na de fusie nog niet omgezet tot woonmaatschappij? Dan moet dit gebeuren tegen ten laatste 31 december 2022. Meer informatie hierover, en over een tijdelijke erkenning als SHM, vindt u in het algemeen deel over de woonmaatschappijen.