Registratierechten

Waarschijnlijk worden er door de fusie altijd (rechten op) onroerende goederen overgedragen. Hierdoor moet u de fiscale behandeling van evenredige registratierechten geval per geval bekijken.

 

Voor fiscale doeleinden wordt de fusie ontleed als een inbreng in de overnemende vennootschap. Het algemene principe hierbij is dat de inbreng van een onroerend goed door een vennootschap in een Belgische vennootschap in principe niet aan evenredige registratierechten onderworpen is (nultarief). Het moet dan wel om een zuivere inbreng gaan, die uitsluitend vergoed wordt door de toekenning van maatschappelijke rechten .

 

Wordt de inbreng gedeeltelijk anders vergoed dan door de toekenning van maatschappelijke rechten (bijvoorbeeld door de overname van een schuld of een opleg in geld)? Dan is dit een ‘gemengde inbreng’. Dat deel ‘gemengde inbreng’ is onderworpen aan de evenredige registratierechten die gelden voor een overeenkomst ten bezwarende titel die goederen van dezelfde aard tot voorwerp heeft. Voor dit deel ‘gemengde inbreng’ gelden het huur- of verkooprecht als het vermogen van de gesplitste SHM huurrechten en/of onroerende goederen omvat.

 

Maar, deze regels rond ‘gemengde inbreng’ gelden niet als de overgedragen goederen vallen onder een ‘universaliteit van goederen’ of een ‘bedrijfstak’ (artikelen 117, §1 en 120, 3e lid W.Reg. en artikel 2.9.1.0.3, 3e lid VCF). Dan zijn er geen evenredige registratierechten verschuldigd. Vallen de goederen niet onder dit artikel 117 W. Reg.? Dan kunt u onderzoeken of u een verlaagd tarief of een bijzondere vrijstelling van registratierechten kunt genieten. SHM’s kunnen namelijk in principe genieten van een vrijstelling (kosteloze registratie) voor overdrachten in der minne van onroerende goederen.

 

Als de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen (rechten op) onroerende goederen aanhouden, zullen er in principe geen evenredige registratierechten verschuldigd zijn. Opgelet: dit geldt niet als u huurrechten overdraagt. Bij registratie zal u dan wel het algemeen vast recht van 50 euro verschuldigd zijn, tenzij u het voordeel van de kosteloze registratie geniet.