Tegenwerpbaarheid van de fusie

Vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad is de fusie tegenstelbaar aan derden; vanaf deze dag zijn derden verplicht om de fusie en haar gevolgen te respecteren. Dit betekent dat personen die geen partij zijn bij de overeenkomst het bestaan van de akte en de overeenkomst die in de akte staat, niet in twijfel kunnen trekken. Daarom moet u de notulen van alle buitengewone algemene vergaderingen laten bekendmaken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

Opgelet. Wanneer in de fusiebesluiten een tijdsbepaling is opgenomen over de inwerkingtreding van de fusie (bv. de fusie treedt in werking één maand na de goedkeuring door de laatste buitengewone algemene vergadering van de betrokken maatschappijen), zal ook met deze datum van inwerkingtreding van de fusie rekening moeten worden gehouden voor de tegenwerpbaarheid van de fusie, en niet alleen met de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

De overdracht van intellectuele en industriële eigendomsrechten is slechts tegenstelbaar aan derden volgens de voorwaarden die staan in de bijzondere wetten over die specifieke eigendomsrechten. Bij de aandachtspunten, onder de ‘voorbereidende handelingen’, leest u meer over de overdracht van intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

Door de opname van de onroerende zakelijke rechten en hypothecaire inschrijvingen in de notariële akte gebeurt de overdracht van deze zakelijke rechten en hypothecaire inschrijvingen automatisch. Het kantoor Rechtszekerheid zal zorgen voor de nodige overschrijvingen, kantmeldingen en inschrijvingen.