Voorbereiding van de statutenwijziging van de overnemende maatschappij (en eventuele erkenning als woonmaatschappij)

Voor de nieuwe fusiemaatschappij zijn nagenoeg altijd aangepaste statuten nodig. Die aanpassing van de statuten van de maatschappij moet vooraf, d.w.z. voor het plaatsvinden van de algemene vergadering, in principe door de minister worden goedgekeurd. Als u bovendien onmiddellijk na de fusie de fusiemaatschappij wil omzetten tot woonmaatschappij, dan moet tegen dan ook de erkenning als woonmaatschappij rond zijn.

 

Dit betekent dat u de goedkeuring van de nieuwe statuten en, in voorkomend geval, de erkenning moet hebben voor de buitengewone algemene vergaderingen kunnen plaatsvinden.

 

Er kunnen zich drie situaties voordoen, die we hierna afzonderlijk kort toelichten:

  1. De fusiemaatschappij is een SHM en de omzetting naar woonmaatschappij vindt plaats los van de fusie, op een later tijdstip

     

  2. De fusiemaatschappij is een SHM en de omzetting naar woonmaatschappij vindt plaats samen met de fusie

     

  3. De fusiemaatschappij was reeds voor de fusie erkend als woonmaatschappij

Wonen in Vlaanderen ondersteunt en adviseert over statutenwijzigingen. Het is sterk aanbevolen om uw statuten tijdig voor te leggen aan de dienst juridisch advies (juridischadvies.wonen@vlaanderen.be).

De fusiemaatschappij is een SHM en de omzetting naar woonmaatschappij vindt plaats los van de fusie, op een later tijdstip

Inhoudelijke bepalingen:

Aanpassing van de statuten aan het nieuwe vennootschapsrecht. Waren de statuten van de fusiemaatschappij nog niet aangepast aan het WVV, dan moeten die in het kader van de fusie in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe vennootschapsrecht. Voor overnemende SHM’s die de rechtsvorm van een (oneigenlijke) cvba-vso aanhouden, betekent dit dat ze zich moeten omvormen tot bv. De specifieke procedure voor omzetting van vennootschappen moet niet worden gevolgd, een gewone statutenwijziging volstaat (artikel 39, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen).

 

Wijziging van het voorwerp. Wijzigt u het statutaire voorwerp bij deze statutenwijziging en vloeit de voorwerpswijziging niet (volledig) voort uit de fusie? Dan moet het bestuursorgaan van de overnemende SHM deze voorwerpswijziging omstandig verantwoorden (artikel 5:101 WVV voor de maatschappijen met de rechtsvorm van een (oneigenlijke) cvba-vso of bv; artikel 7:154 WVV voor de SHM’s met de rechtsvorm van een nv). Dit kan uw bestuursorgaan via het verslag dat u bij het voorstel tot statutenwijziging voegt. Dit voorstel komt ook op de buitengewone algemene vergadering.

 

Opgelet: de algemene vergadering moet de voorwerpswijziging wel steeds met een 4/5-meerderheid aannemen (onthoudingen tellen niet mee). Verder in het draaiboek leest u meer over de aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen.

Hoe dient u uw dossier in?

U dient uw dossier in bij de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen in Vlaanderen. Het dossier bevat de tekst van de voorgestelde statutenwijziging samen met de verslagen aan de bestuursorganen waarin de wijziging wordt toegelicht.

 

De bij de fusie betrokken SHM’s dienen samen hun dossier in via een beveiligde zending. Binnen een termijn van twee maanden die ingaat op de dag na de ontvangst, neemt de minister een beslissing over de statutenwijziging. De SHM’s worden met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de ministeriële beslissing. Als de minister binnen de voormelde termijn van twee maanden geen beslissing neemt, mag u de statutenwijziging als goedgekeurd beschouwen.

 

Hou rekening met deze termijn en stel tijdig de nieuwe statuten op. Zolang de minister geen beslissing heeft genomen over de statutenwijziging van de betrokken SHM(’s), kan de buitengewone algemene vergadering die de aanpassing aan de statuten goedkeurt (en dus de buitengewone algemene vergadering over de fusie) niet plaats vinden.

 

top

De fusiemaatschappij is een SHM en de omzetting naar woonmaatschappij vindt plaats samen met de fusie

Inhoudelijke bepalingen:

Aanpassing van de statuten aan de erkenningsvoorwaarden van woonmaatschappijen en het nieuwe vennootschapsrecht. Vindt de omzetting naar woonmaatschappij plaats samen met de fusie, dan moet de fusiemaatschappij erkend worden als woonmaatschappij.

 

De nieuwe statuten zullen moeten beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden van woonmaatschappijen, eventueel rekening houdend met de overgangsbepalingen van het decreet van 9 juli 2021. Daarbij geldt de beslissing tot erkenning als woonmaatschappij meteen ook als goedkeuring van de met het oog op die erkenning voorgestelde statutenwijziging. Omgekeerd leidt de afwijzing van de erkenningsaanvraag tot niet-goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging, behoudens andersluidende beslissing (artikel 4.98, §3 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 ).

 

Waren de statuten van de fusiemaatschappij nog niet aangepast aan het WVV, dan moeten die in het kader van de fusie in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe vennootschapsrecht. Voor overnemende SHM’s die nog de rechtsvorm van een (oneigenlijke) cvba-vso hebben, houdt dit in dat ze zich moeten omvormen tot bv. De specifieke procedure voor omzetting van vennootschappen moet niet worden gevolgd, een gewone statutenwijziging volstaat.

 

Wijziging van het voorwerp. De voorwerpswijziging die gepaard zal gaan met de omzetting naar woonmaatschappij volgt niet (volledig) voort uit de fusie. Daarom moet het bestuursorgaan van de overnemende (en in een woonmaatschappij om te vormen) SHM deze voorwerpswijziging omstandig verantwoorden. Dit kan uw bestuursorgaan via het verslag dat u bij het voorstel tot statutenwijziging voegt. Dit voorstel komt ook op de buitengewone algemene vergadering.

 

Opgelet: de algemene vergadering moet de voorwerpswijziging wel steeds met een 4/5-meerderheid aannemen (onthoudingen tellen niet mee). Verder in het draaiboek leest u meer over de aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen.

Hoe dient u uw dossier in?

In het algemeen deel over de woonmaatschappij leest u meer over de voor de erkenning van de overnemende SHM als woonmaatschappij te doorlopen procedure.

 

top

De fusiemaatschappij was reeds voor de fusie erkend als woonmaatschappij

Inhoudelijke bepalingen:

Doordat de overnemende maatschappij (de toekomstige fusiemaatschappij) al voor de fusie reeds erkend is als woonmaatschappij, zouden de statutenwijzigingen ten gevolge van de fusie beperkt moeten zijn.

 

Wijzigt u alsnog het statutaire voorwerp bij deze statutenwijziging en vloeit de voorwerpswijziging niet (volledig) voort uit de fusie? Dan moet het bestuursorgaan van de overnemende woonmaatschappij deze voorwerpswijziging omstandig verantwoorden. Dit kan uw bestuursorgaan via het verslag dat u bij het voorstel tot statutenwijziging voegt. Dit voorstel komt ook op de buitengewone algemene vergadering.

 

Opgelet: de algemene vergadering moet de voorwerpswijziging wel steeds met een 4/5-meerderheid aannemen (onthoudingen tellen niet mee). Verder in het draaiboek leest u meer over de aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen.

Hoe dient u uw dossier in?

U dient uw dossier in bij de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen in Vlaanderen. Het dossier bevat de tekst van de voorgestelde statutenwijziging samen met de verslagen aan de bestuursorganen waarin de wijziging wordt toegelicht.

 

De bij de fusie betrokken maatschappijen dienen samen hun dossier in via een beveiligde zending. Binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de dag na de ontvangst, neemt de minister een beslissing over de statutenwijziging van de betrokken woonmaatschappij(en). De maatschappijen worden met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de ministeriële beslissing. Als de minister binnen de voormelde termijn van zestig dagen geen beslissing neemt, mag u de statutenwijziging als goedgekeurd beschouwen.

 

Hou rekening met deze termijn en stel tijdig de nieuwe statuten op. Zolang de minister geen beslissing heeft genomen over de statutenwijziging, kan de buitengewone algemene vergadering die de aanpassing aan de statuten (en dus ook de fusie) goedkeurt niet plaats vinden.

 

top