Inbeheergave

U leest hieronder over:

Voorwaarden

Op 1 januari 2023 verliezen de SHM’s hun erkenning en nemen de woonmaatschappijen binnen hun werkingsgebied, met uitsluiting van elke andere actor, de taken over van de SHM’s. Hierop geldt de uitzondering dat een SHM een tijdelijke verlenging van haar erkenning kan verkrijgen t.e.m. 30 juni 2023, wat hun toelaat om zich uiterlijk tegen deze datum om te vormen tot een woonmaatschappij.

 

Uiterlijk op 1 januari 2028 dienen de woonmaatschappijen die de rechtsopvolger zijn van een SHM alle rechten op de onroerende goederen die binnen hun werkingsgebied liggen, en die geschikt zijn voor sociale huisvesting, verworven te hebben van de sociale huisvestingsmaatschappijen, andere woonmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds (voor nieuw opgerichte woonmaatschappijen is dit binnen vijf jaar na haar erkenning).

 

Indien de definitieve overdracht van alle rechten op de onroerende goederen niet onmiddellijk kan plaatsvinden, wordt in afwachting zo snel mogelijk een beheersrecht verworven door de woonmaatschappij gelegen in het juiste werkingsgebied.

 

Bij de uitvoering van haar opdrachten kunnen de woonmaatschappijen en de VMSW onroerende goederen in beheer nemen van andere sociale woonorganisaties.

 

Top

Voor- en nadelen

Inbeheergave is geen zakelijk gebruiksrecht dat geregeld wordt door het Burgerlijk Wetboek. Dit heeft tot gevolg dat de partijen tot een akkoord moeten komen in een onderhandse beheersovereenkomst waar de rechten, plichten en de draagwijdte van het beheersrecht worden overeengekomen. De registratie van de beheersovereenkomst en de tussenkomst van de notaris zijn niet vereist.

 

De inbeheergave is slechts een tijdelijke overgangsmaatregel, waardoor de partijen alsnog tot een akkoord dienen te komen over de definitieve overdracht van de onroerende goederen dienstig voor sociale huisvesting.

 

De toestemming van de sociale huurder is niet vereist bij de inbeheergave. De huurder dient wel op de hoogte te worden gebracht van de overdracht van het beheersrecht. De kennisgeving daarvan kan gebeuren door middel van een (bij voorkeur aangetekende) brief. Deze brief gaat best uit van de betrokken maatschappijen en dient alle relevante gegevens van de bevoegde woonmaatschappij te bevatten.

 

Top

Stappenplan

In afwachting van een akkoord rond de definitieve overdracht dient de woonmaatschappij zo snel mogelijk minstens het beheer van de onroerende goederen dienstig voor sociale huisvesting binnen haar werkingsgebied te verwerven van de sociale huisvestingsmaatschappijen, andere woonmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds. Omgekeerd dienen de woonmaatschappijen wiens sociale woningen buiten haar werkingsgebied liggen het beheer zo snel mogelijk over te dragen aan de woonmaatschappijen die erkend zijn voor hun werkingsgebied.

 

In kader van de definitieve overdracht en het beheersrecht dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de overdracht aan de woonmaatschappij die de rechtsopvolger is van een SHM en de overdracht aan de nieuw opgerichte woonmaatschappij.

 

De woonmaatschappij die de rechtsopvolger is van een bestaande SHM verwerft uiterlijk op 1 januari 2028 alle zakelijk rechten op voormelde onroerende goederen die binnen haar werkingsgebied liggen van de sociale huisvestingsmaatschappijen, andere woonmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds.

 

De nieuw opgerichte woonmaatschappijen verwerven binnen vijf jaar na hun erkenning alle rechten op voormelde onroerende goederen van de sociale huisvestingsmaatschappijen, andere woonmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds.

 

In het algemene luik over de woonmaatschappijen leest u, in de hoofdstukken omtrent de nieuw opgerichte woonmaatschappijen en de SHM’s die zich hebben omgevormd tot woonmaatschappij, meer over de vaststelling van de overdrachtsprijs.

 

Top

Beheersovereenkomst

Het is aangewezen dat de overdragende maatschappij van de onroerende goederen een beheersovereenkomst sluit met de overnemende maatschappij om het beheersrecht vorm te geven.

 

Hierbij worden afspraken vastgelegd over de draagwijdte van het gebruiksrecht waaronder de beheersvergoeding, de rechten en plichten van de contractspartijen, de beëindiging van de overeenkomst, het beheer van lopende contracten, de rapportering, het technisch en bouwkundig beheer,…

 

Een aan te vullen modelbeheersovereenkomst wordt u ter beschikking gesteld.