Bijeenkomsten van de bestuursorganen

Als de splitsing niet gepaard gaat met een statutenwijziging, dan vinden de vergaderingen van de bestuursorganen van de betrokken maatschappijen minstens zes weken voor de buitengewone algemene vergaderingen plaats. Voor splitsingen die gepaard gaan met een statutenwijziging, raden wij aan om het splitsingsvoorstel ten laatste negen weken voor de buitengewone algemene vergaderingen te agenderen op de bestuursorganen. Kadert de statutenwijziging in een erkenning van (een van) de verkrijgende maatschappijen als woonmaatschappij, dan raden wij aan om deze termijn tot minstens veertien weken te verlengen. Opgelet: het gaat hier om een absolute minimumtermijn.

 

In het hoofdstuk omtrent de uitnodigingen van de bestuursorganen, leest u meer over deze termijnen.

 

Op de vergadering van elk bestuursorgaan gebeurt:

 • de goedkeuring van

  • het splitsingsvoorstel

    

  • het bijzonder schriftelijk verslag van het bestuursorgaan (of het inbrengverslag in natura)

    

  • eventueel: de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen

    

  • eventueel: het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. Lees hierbij ook: “Uitzondering bij de omzetting naar een woonmaatschappij”

    

  • het voorstel van statutenwijziging

    

  • de volmachten voor de praktische uitwerking van de splitsing

    

  • eventueel: het ontwerp van notariële akt

    

  • de uitnodiging en agenda van de buitengewone algemene vergadering

 • de kennisname van het ontwerp controleverslag van de commissaris (of het inbrengverslag in natura)

   

 • eventueel: de kennisname van het ontwerpverslag van de commissaris over de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. Lees hierbij ook: “Uitzondering bij de omzetting naar een woonmaatschappij”

   

 • eventueel: de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging (als dit niet in het splitsingsvoorstel opgenomen is)

   

 • eventueel: engagement om aan de bodemsaneringsverplichtingen te voldoen (als dit niet in het splitsingsvoorstel opgenomen is.

 

De datum van het splitsingsvoorstel is de datum waarop het bestuursorgaan het splitsingsvoorstel goedkeurde.

de kennisname van het ontwerp controleverslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant (of het inbrengverslag in natura)