Btw

De btw-behandeling van een splitsing is afhankelijk van het btw-statuut van de betrokken vennootschappen en de activa die worden overgedragen bij de herstructurering (bv. gebouwen die kwalificeren als ‘nieuw’ voor btw-doeleinden, huurcontracten, etc.).

 

In bepaalde gevallen zal u onder het ‘continuïteitsregime’ vallen. Het continuïteitsregime veronderstelt onder meer dat de overnemende entiteit recht zou hebben gehad op btw-aftrek als deze btw door de verrichting verschuldigd zou zijn geweest. Voldoet de herstructurering aan de vereisten van dit regime? Dan wordt er voor de btw gehandeld alsof de splitsing niet plaatsvond: de splitsing is dan volledig neutraal en leidt niet tot btw-heffing of tot een btw-herziening bij de overdragende vennootschap.

 

Indien de overnemende SHM of WM recht op aftrek van btw heeft of verkrijgt ingevolge de splitsing zal de splitsing aldus in principe neutraal zijn voor btw-doeleinden.

 

Geldt het continuïteitsregime niet (bijvoorbeeld omdat de overnemende SHM of WM geen recht op aftrek van input-btw heeft? Dan moet, geval per geval en rekening houdende met alle concrete feitelijke elementen, beoordeeld worden wat de btw-behandeling van de verrichting is.

 

Merk op dat er ook situaties denkbaar zijn waarin een splitsing neutraal kan geschieden voor btw-doeleinden indien het continuïteitsregime geen toepassing vindt, bijvoorbeeld wanneer de overdragende SHM kwalificeert als een vrijgestelde belastingplichtige.