Inkomstenbelastingen

Een splitsing verloopt belastingneutraal als gelijktijdig aan twee voorwaarden is voldaan:

  1. De verkrijgende vennootschap (SHM of WM) is een binnenlandse vennootschap.

  2. De splitsing heeft niet als hoofddoel of één van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking. De splitsing moet, met andere woorden, verantwoord zijn door “zakelijke overwegingen”.

 

U motiveert de zakelijke overwegingen voor de splitsing in de vennootschapsrechtelijke documentatie over de splitsing, zoals bijvoorbeeld het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Hierdoor kunt u eventuele discussies met de fiscale administratie over deze tweede voorwaarde vermijden. U leest verder in het draaiboek meer over het bijzonder schriftelijk verslag over de splitsing. Daarbij kan u de hervorming onder meer kaderen in de gewijzigde decretale context.

 

Van zodra beide voorwaarden vervuld zijn, geldt het vrijstellingsregime automatisch (geen keuzemogelijkheid).

 

Opgelet: als de uitgifte van nieuwe aandelen de splitsing niet geheel vergoedt (bijvoorbeeld door een opleg in geld), kan het belastingneutraal karakter van de splitsing (gedeeltelijk) verloren gaan.

 

Als het vrijstellingsregime niet van toepassing is (bijvoorbeeld omdat de belastingadministratie van oordeel is dat de splitsing niet verantwoord is door zakelijke overwegingen), geldt het fiscaal liquidatieregime . Dan is de splitsing in principe belastbaar. Samengevat, betekent dit dat men de gesplitste vennootschap fiscaal als ontbonden en vereffend beschouwd. Daarbij wordt het maatschappelijke vermogen aan werkelijke waarde geacht te zijn uitgekeerd aan de vennootschappen die het vermogen van de gesplitste vennootschap overnemen. Concreet betekent dat dat alle latente meerwaarden en vrijgestelde reserves belastbaar worden in de vennootschapsbelasting in hoofde van de gesplitste vennootschap. Het positieve verschil tussen de (fictief) uitgekeerde som en de gerevaloriseerde waarde van het gestort kapitaal is een zogenaamde liquidatiebonus. Een eventuele liquidatiebonus is belastbaar als dividend en dus principieel onderworpen aan roerende voorheffing.

 

Twijfelt u over het al dan niet belast karakter van de splitsing? Dan kunt u overwegen om een aanvraag tot voorafgaande beslissing (ruling) in te dienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken. Het is ten sterkste aanbevolen om u in dergelijk geval te laten bijstaan door een fiscaal adviseur.