Neerlegging en bekendmaking van het goedgekeurde splitsingsvoorstel

Elke maatschappij moet het goedgekeurde splitsingsvoorstel bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van elke maatschappij neerleggen. De griffie zorgt voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

U legt het splitsingsvoorstel best bij uittreksel neer bij de ondernemingsrechtbank.

U kunt het ook neerleggen als een mededeling als het splitsingsvoorstel op uw website staat. Dan zet u in de mededeling de link naar uw website. Overleg dit best met uw notaris, deze werkwijze wordt niet altijd aanbevolen.

Volgens het WVV gebeurt de neerlegging ten laatste zes weken voor de buitengewone algemene vergaderingen plaatsvinden die over de splitsing besluiten. De griffie heeft nadien maximaal 10 dagen om het splitsingsvoorstel te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor splitsingen in het kader waarvan de statuten van (een van) de verkrijgende maatschappijen zullen worden gewijzigd, raden wij aan om het splitsingsvoorstel ten laatste negen weken voor de buitengewone algemene vergaderingen te agenderen op de bestuursorganen. Is het de bedoeling om een of meer van de verkrijgende maatschappijen in het kader van de splitsing om te vormen in een woonmaatschappij, dan raden wij aan om deze termijn tot minstens veertien weken te verlengen. Let op: het gaat hier om een absolute minimumtermijn.

 

In het hoofdstuk omtrent de uitnodigingen van de bestuursorganen, leest u meer over deze termijnen.

Informeer tijdig de toezichthouder

U moet de toezichthouder informeren over de beslissingen van de bestuursorganen van de betrokken maatschappijen. Dit doet u best op de dag waarop u de bestuursorganen hield. Zo vangt de termijn voor de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de toezichthouder meteen aan.