Praktische opvolging na de splitsing

Nadat de juridische splitsing een feit is, moet u nog een aantal praktische zaken opvolgen.

 

Voorbeelden:

 • melden van wijzigingen van de verkrijgende maatschappijen in het rechtspersonenregister

   

 • goedkeuring, door het bestuursorgaan, van eventuele wijzigingen aan het intern reglement

   

 • In voorkomend geval, goedkeuring, door het bestuursorgaan, van wijzigingen aan het orgaan van dagelijks bestuur en/of de comités binnen het bestuursorgaan

   

 • het opstellen van een afsluitende jaarrekening van de gesplitste SHM (als die nog niet opgesteld is)

  Het bestuursorgaan van de gesplitste maatschappij maakt de jaarrekening op over het tijdvak tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum vanaf wanneer de verrichtingen van de overgenomen maatschappij boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende maatschappij. Er wordt eveneens een jaarverslag opgesteld. De commissaris stelt eveneens een controleverslag op. De algemene vergadering van de verkrijgende maatschappij keurt nadien de jaarrekening goed, en beslist desgevallend over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris

 • de belastingaangifte van de gesplitste SHM neerleggen (als dit nog niet gebeurd is)

   

 • het ondernemings- en btw-nummer van de gesplitste SHM schrappen

   

 • aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen

   

 • alle belangrijke contacten (leveranciers, huurders, banken, …) informeren

   

 • aanpassen van het UBO-register van de verkrijgende maatschappijen

   

 • aanpassen van de aandelenregisters van de verkrijgende maatschappijen en vernietiging van het aandelenregister van de gesplitste maatschappij

   

 • het personeel informeren

Sowieso nemen de verkrijgende maatschappijen ook de rechten en verplichtingen van de gesplitste SHM over, zoals de verplichtingen bij cao nr.32 bis, gerechtelijke procedures, …

 

Opgelet. Is de verkrijgende maatschappij na de splitsing nog niet omgezet tot woonmaatschappij? Dan moet dit gebeuren tegen ten laatste 31 december 2022. Meer informatie hierover, en over een tijdelijke erkenning als SHM, vindt u in het algemeen deel over de woonmaatschappijen.