Registratierechten

Heeft de vennootschap die gesplitst wordt geen (rechten op) onroerende goederen? Dan zijn er in principe geen evenredige registratierechten verschuldigd zijn (tenzij er huurrechten worden overgedragen, zoals hierna verder toegelicht). Bij registratie moet u wel het algemeen vast recht van 50 euro betalen, tenzij u het voordeel van de kosteloze registratie geniet.

 

Draagt de vennootschap wel (rechten op) onroerende goederen over bij de splitsing? Dan moet de fiscale behandeling van de evenredige registratierechten geval per geval bekeken worden. Fiscaal bekijken we een splitsing als een inbreng in de verkrijgende vennootschap. Daarbij maken we het onderscheid tussen een zuivere en een gemengde inbreng.

Bij een zuivere inbreng

Het algemene principe is dat de inbreng van een onroerend goed door een vennootschap in een Belgische vennootschap in principe niet aan evenredige registratierechten onderworpen is (nultarief). Hiertoe is wel vereist dat het gaat om een zuivere inbreng, die uitsluitend vergoed wordt door de toekenning van maatschappelijke rechten.

Bij een gemengde inbreng

Wordt de inbreng gedeeltelijk anders vergoed dan door de toekenning van maatschappelijke rechten (bijvoorbeeld door de overname van een schuld of een opleg in geld)? Dan spreken we van een ‘gemengde inbreng’. Dit deel dat anders vergoed wordt, is onderworpen aan de evenredige registratierechten die gelden op een overeenkomst ten bezwarende titel die goederen van dezelfde aard tot voorwerp heeft. In de mate dat het vermogen van de gesplitste SHM huurrechten en/of onroerende goederen omvat, zullen voor die vergoeding anders dan door de uitgifte van maatschappelijke rechten het huurrecht en/of het verkooprecht gelden.

 

Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, gelden de regels van de gemengde inbreng niet als de overgedragen goederen vallen onder een ‘universaliteit van goederen’ of een ‘bedrijfstak’. Een ‘universaliteit van goederen’ omvat alle activa en passiva van de inbrengende vennootschap, terwijl een ‘bedrijfstak’ een geheel is van bestanddelen die in een afdeling van de onderneming belegd zijn en technisch een onafhankelijke onderneming vormen (i.e. een geheel dat bekwaam is om met eigen middelen te werken). Bij een zuivere splitsing (waarbij de gesplitste vennootschap ophoudt te bestaan) zal er in principe ook altijd een ‘universaliteit van goederen’ gelden zodat er geen evenredige registratierechten verschuldigd zijn.

 

Mocht dit artikel 117 W. Reg. toch niet gelden, dan moet u onderzoeken of u een verlaagd tarief of een bijzondere vrijstelling van registratierechten kunt genieten. SHM’s kunnen in principe genieten van een vrijstelling (kosteloze registratie) voor overdrachten in der minne van onroerende goederen.