Voorbereiding van de statutenwijziging van de verkrijgende maatschappijen (en eventuele erkenning als woonmaatschappij)

De statuten van de verkrijgende maatschappijen zullen nagenoeg altijd moeten worden gewijzigd ten gevolge van de splitsingsverrichting. Die aanpassing van de statuten van de maatschappij moet vooraf, d.w.z. voor het plaatsvinden van de algemene vergadering, worden goedgekeurd.

 

Als u bovendien onmiddellijk na de splitsing een of meer verkrijgende maatschappijen wil omzetten tot woonmaatschappij, dan moet tegen dan ook de erkenning als woonmaatschappij rond zijn.

 

Dit betekent dat u de goedkeuring van de nieuwe statuten en in voorkomend geval de erkenning moet hebben voor de buitengewone algemene vergaderingen kunnen plaatsvinden.

 

Er kunnen zich drie situaties voordoen, die we hierna afzonderlijk kort toelichten:

Wonen in Vlaanderen ondersteunt en adviseert over statutenwijzigingen. Het is sterk aanbevolen om uw statuten voor te leggen aan de dienst juridisch advies (juridischadvies.wonen@vlaanderen.be).

 

De verkrijgende maatschappij is een SHM en de omzetting naar woonmaatschappij vindt plaats los van de splitsing, op een later tijdstip:

Inhoudelijke bepalingen

Aanpassing van de statuten aan het nieuwe vennootschapsrecht. Waren de statuten van de verkrijgende maatschappij nog niet aangepast aan het WVV, dan moeten die in het kader van de splitsing in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe vennootschapsrecht. Voor verkrijgende SHM’s die de rechtsvorm van een (oneigenlijke) cvba-vso aanhouden, betekent dit dat ze zich moeten omvormen tot bv. De specifieke procedure voor omzetting van vennootschappen moet niet worden gevolgd, een gewone statutenwijziging volstaat (artikel 39, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen).

 

Wijziging van het voorwerp. Wijzigt u het statutaire voorwerp bij deze statutenwijziging en vloeit de voorwerpswijziging niet (volledig) voort uit de splitsing? Dan moet het bestuursorgaan van de betrokken SHM uit de splitsing deze voorwerpswijziging omstandig verantwoorden (artikel 5:101 WVV voor de maatschappijen met de rechtsvorm van een (oneigenlijke) cvba-vso of bv; artikel 7:154 WVV voor de SHM’s met de rechtsvorm van een nv). Dit kan uw bestuursorgaan via het verslag dat u bij het voorstel tot statutenwijziging voegt. Dit voorstel komt ook op de buitengewone algemene vergaderingen.

 

Opgelet: de algemene vergadering moet de voorwerpswijziging wel steeds met een 4/5-meerderheid aannemen (onthoudingen tellen niet mee). Verder in het draaiboek leest u meer over de aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen.

Hoe dient u uw dossier in?

U dient uw dossier in bij de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen in Vlaanderen. Het dossier bevat de tekst van de voorgestelde statutenwijziging samen met de verslagen aan de bestuursorganen waarin de wijziging wordt toegelicht.

 

De bij de splitsing betrokken maatschappijen dienen samen hun dossier in via een beveiligde zending. Binnen een termijn van twee maanden die ingaat op de dag na de ontvangst, neemt de minister een beslissing over de statutenwijziging. De maatschappijen worden met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de ministeriële beslissing. Als de minister binnen de voormelde termijn van twee maanden geen beslissing neemt, mag u de statutenwijziging als goedgekeurd beschouwen.

 

Hou rekening met deze termijn en stel tijdig de nieuwe statuten op. Zolang de minister geen beslissing heeft genomen over de statutenwijziging van de betrokken SHM(‘s), dan kan de buitengewone algemene vergadering die de aanpassing aan de statuten goedkeurt (en dus de buitengewone algemene vergadering over de splitsing) niet plaatsvinden.

 

Top

De verkrijgende maatschappij is een SHM en de omzetting naar woonmaatschappij vindt plaats samen met de splitsing

Inhoudelijke bepalingen

Aanpassing van de statuten aan de erkenningsvoorwaarden van woonmaatschappijen en het nieuwe vennootschapsrecht. Vindt de omzetting naar woonmaatschappij plaats samen met de splitsing, dan moet de verkrijgende maatschappij erkend worden als woonmaatschappij.

 

De nieuwe statuten zullen moeten beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden van woonmaatschappijen, eventueel rekening houdend met de overgangsbepalingen van het decreet van 9 juli 2021. Daarbij geldt de beslissing tot erkenning als woonmaatschappij meteen ook als goedkeuring van de met het oog op die erkenning voorgestelde statutenwijziging. Omgekeerd leidt de afwijzing van de erkenningsaanvraag tot niet-goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging, behoudens andersluidende beslissing.

 

Waren de statuten van de verkrijgende maatschappij nog niet aangepast aan het WVV, dan moeten die in het kader van de splitsing in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe vennootschapsrecht. Voor verkrijgende SHM’s die nog de rechtsvorm van een (oneigenlijke) cvba-vso hebben, houdt dit in dat ze zich moeten omvormen tot bv. De specifieke procedure voor omzetting van vennootschappen moet niet worden gevolgd, een gewone statutenwijziging volstaat.

 

Wijziging van het voorwerp. De voorwerpswijziging die gepaard zal gaan met de omzetting naar woonmaatschappij volgt niet (volledig) voort uit de splitsing. Daarom moet het bestuursorgaan van de verkrijgende (en in een woonmaatschappij om te vormen) SHM deze voorwerpswijziging omstandig verantwoorden. Dit kan uw bestuursorgaan via het verslag dat u bij het voorstel tot statutenwijziging voegt. Dit voorstel komt ook op de buitengewone algemene vergadering.

 

Opgelet: de algemene vergadering moet de voorwerpswijziging wel steeds met een 4/5-meerderheid aannemen (onthoudingen tellen niet mee). Verder in het draaiboek leest u meer over de aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen.

Hoe dient u uw dossier in?

In het algemeen deel over de woonmaatschappijen leest u meer over de voor de erkenning van de overnemende SHM als woonmaatschappij te doorlopen procedure.

 

Top

De verkrijgende maatschappij is reeds voor de splitsing erkend als woonmaatschappij

Inhoudelijke bepalingen

Doordat de verkrijgende maatschappij al voor de splitsing erkend is als woonmaatschappij, zouden de statutenwijzigingen ten gevolge van de splitsing beperkt moeten zijn.

 

Wijzigt u alsnog het statutaire voorwerp bij deze statutenwijziging en vloeit de voorwerpswijziging niet (volledig) voort uit de splitsing? Dan moet het bestuursorgaan van de verkrijgende woonmaatschappij deze voorwerpswijziging omstandig verantwoorden. Dit kan uw bestuursorgaan via het verslag dat u bij het voorstel tot statutenwijziging voegt. Dit voorstel komt ook op de buitengewone algemene vergadering.

 

Opgelet: de algemene vergadering moet de voorwerpswijziging wel steeds met een 4/5-meerderheid aannemen (onthoudingen tellen niet mee). Verder in het draaiboek leest u meer over de aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen.

Hoe dient u uw dossier in?

U dient uw dossier in bij de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen in Vlaanderen. Het dossier bevat de tekst van de voorgestelde statutenwijziging samen met de verslagen aan de bestuursorganen waarin de wijziging wordt toegelicht.

 

De bij de splitsing betrokken maatschappijen dienen samen hun dossier in via een beveiligde zending. Binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de dag na de ontvangst, neemt de minister een beslissing over de statutenwijziging. De maatschappijen worden met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de ministeriële beslissing. Als de minister binnen de voormelde termijn van zestig dagen geen beslissing neemt, mag u de statutenwijziging als goedgekeurd beschouwen.

 

Hou rekening met deze termijn en stel tijdig de nieuwe statuten op. Zolang de minister geen beslissing heeft genomen over de statutenwijziging, kan de buitengewone algemene vergadering die de aanpassing aan de statuten (en bijgevolg ook de splitsing) goedkeurt, niet plaats vinden.

 

Top