Andere individuele overeenkomsten

U leest in dit hoofdstuk over:

Overeenkomsten met derden

Alle lopende contracten van het SVK met derden – andere dan met huurders, of personeel of m.b.t. het recht van het SVK op het onroerend goed – kunnen ook overgedragen worden aan een woonmaatschappij. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een contract met een leverancier of een overeenkomst voor het onderhoud van woningen.

 

Voor deze overdracht bestaan geen bijzondere wettelijke regeling en gelden dus de gemeenrechtelijke regels.

Hoe kan de overdracht gebeuren?

De overdracht van de relevante contracten kan tussen het overdragende SVK en de verkrijgende maatschappij gebeuren door een (relatief eenvoudig) contract.

  1. Als het niet vereist is dat het SVK bevrijd is ten aanzien van de medecontractant, is het voldoende dat die overdracht ter kennis wordt gebracht aan de medecontractant door een (aangetekende) brief.

     

  2. Als wel vereist is dat het overdragende SVK bevrijd is, moet de medecontractant haar akkoord met de overdracht en die bevrijding geven in het contract van overdracht zelf of in een brief aan het SVK en de verkrijgende maatschappij (voorafgaandelijk aan de overdracht). Een eenvoudige oplossing is hier mogelijks dat het SVK en de maatschappij de medecontractant vragen om een door hen opgesteld ontwerp tegengetekend terug te bezorgen.

Wat zijn de gevolgen van een overdracht?

De overdracht van een contract houdt de overdracht in van het SVK aan de verkrijgende maatschappij van het geheel van rechten, verplichtingen en bevoegdheden die uit het contract van het SVK met de derde voortvloeit.

 

Als er geen ander akkoord is verkregen van de derde/medecontractant, blijft de overdrager (het SVK) ook na de overdracht gehouden voor alle verplichtingen uit het contract. De medecontractant zal dan kunnen kiezen of die het overdragende SVK of de verkrijgende maatschappij aanspreekt voor de verplichtingen uit het contract, of beiden tegelijk. Als het SVK ophoudt met bestaan, blijft haar algemene rechtsopvolger gehouden t.a.v. de medecontractant. De medecontractant kan dan ook nog altijd bevrijdend betalen aan het SVK.

 

Enkel als de medecontractant akkoord is gegaan met de bevrijding van het overdragende SVK, werkt de contractoverdracht bevrijdend voor de verbintenissen. Dit betekent dat de verkrijgende maatschappij als enige de houder wordt van de contractuele rechten, verplichtingen en bevoegdheden en het SVK hiervoor niet meer aansprakelijk is (of die rechten niet meer kan afdwingen).

Alternatief

Een alternatief voor de overdracht is om de bestaande overeenkomst te beëindigen en een nieuwe overeenkomst te sluiten. Per overeenkomst moet u bekijken of een beëindiging mogelijk is. Dit geeft uiteraard wel de kans aan de medecontractant om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen en mogelijks tegen voor de woonmaatschappij minder gunstige voorwaarden te sluiten.

Bemerking m.b.t. arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten kunnen niet individueel worden overgedragen. Er is enkel een automatische (en collectieve) overdracht van arbeidsovereenkomsten mogelijk. Zodra de voorwaarden van CAO 32bis vervuld zijn is er sprake van een automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers die verbonden zijn aan de onderneming (of het deel van de onderneming) die worden overgenomen.

 

In de overgrote meerderheid van de gevallen zal CAO 32bis van toepassing zijn en zullen de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers automatisch worden overgedragen. Dat is ook het geval indien de overdracht van onderneming via verschillende afzonderlijke overeenkomsten wordt geregeld en de kern van de economische activiteiten wordt overgedragen van overlater naar overnemer.

 

In de uitzonderlijke gevallen waarin CAO 32bis toch niet van toepassing zou zijn, worden er in principe geen arbeidsovereenkomsten overgedragen. In die gevallen zullen volgens het protocol personeel (dat werd afgesloten tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en de Vlaamse regering) ad-hoc oplossingen worden uitgewerkt in lijn met CAO 32bis.

 

Heeft u hieromtrent vragen? Dan kunt u terecht bij de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen of HUURpunt via info@vvh.be en info@huurpunt.be.