Aanwezigheid en meerderheid bij de buitengewone algemene vergaderingen

Welke aanwezigheid en meerderheid heeft u nodig op elke buitengewone algemene vergadering om de splitsing te laten goedkeuren? Het splitsingsbesluit moet goedgekeurd worden door alle bij de splitsing betrokken vzw’s, anders blijft uw splitsing zonder uitwerking.

  • Ten minste twee derde van de leden moet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Deze tweede buitengewone algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

     

  • Minstens vier vijfde van de uitgebrachte stemmen moet instemmen.

De besluiten van de buitengewone algemene vergaderingen hebben enkel uitwerking als de verkrijgende vzw’s de inbreng aanvaarden. De buitengewone algemene vergadering van de te splitsen vzw besluit dus onder de opschortende voorwaarde van een overeenstemmend besluit van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vzw’s.