Bijeenkomsten van de bestuursorganen

Elk bestuursorgaan staat in voor:

 • de goedkeuring van:

 • het verrichtingsvoorstel

   

 • de staat van activa en passiva

   

 • de volmachten voor de praktische uitwerking van de splitsing

   

 • eventueel: het voorstel van statutenwijziging (enkel voor de verkrijgende vzw’s)

   

 • de uitnodiging en agenda van de buitengewone algemene vergadering

 • de kennisname van het ontwerp controleverslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant

   

 • eventueel: engagement om aan de bodemsaneringsverplichtingen te voldoen (in geval van overdracht van onroerende goederen en als u dit niet als bijlage bij het verrichtingsvoorstel liet goedkeuren)

De datum van het verrichtingsvoorstel is de datum waarop het bestuursorgaan het splitsingsvoorstel goedkeurde.

Informeer tijdig de toezichthouder

U moet de toezichthouder informeren over de beslissingen van de bestuursorganen van de betrokken vzw’s. Dit doet u best op de dag waarop u de bestuursorganen hield. Zo vangt de termijn voor de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de toezichthouder meteen aan.