Tegenwerpbaarheid van de splitsing

Vanaf de dag van de bekendmaking van een uittreksel van de splitsingsaktes in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is de splitsing tegenstelbaar aan derden; vanaf deze dag zijn derden verplicht om de splitsing en haar gevolgen te respecteren. Dit betekent dat personen die geen partij zijn bij de overeenkomst het bestaan van de akte en de overeenkomst die in de akte staat, niet in twijfel kunnen trekken. Daarom moet u de notulen van alle buitengewone algemene vergaderingen laten bekendmaken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

Opgelet. Wanneer in de splitsingsbesluiten een tijdsbepaling is opgenomen over de inwerkingtreding van de splitsing (bv. de splitsing waarover de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken ’vzw’s zich uitspreken op 1 november 2022 treedt in werking op 1 december 2022), zal ook met deze datum van inwerkingtreding van de splitsing rekening moeten worden gehouden voor de tegenwerpbaarheid van de splitsing, en niet alleen met de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

De overdracht van eventuele intellectuele en industriële eigendomsrechten is slechts tegenstelbaar aan derden volgens de voorwaarden die staan in de bijzondere wetten over die specifieke eigendomsrechten. Bij de aandachtspunten, onder de ‘voorbereidende handelingen’, leest u meer over de overdracht van intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

Door de opname, als van toepassing, van de onroerende zakelijke rechten en hypothecaire inschrijvingen in de notariële akte gebeurt de overdracht van deze zakelijke rechten en hypothecaire inschrijvingen automatisch. Het kantoor Rechtszekerheid zal zorgen voor de nodige overschrijvingen, kantmeldingen en inschrijvingen.