De uitnodiging en de agenda

De uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering vermeldt de agenda, de datum en het uur.

De agenda

Hieronder vindt u een opsomming van de agendapunten die opgenomen worden in de agenda van de betrokken vzw’s. U kunt deze eventueel nog aanvullen met andere punten die los staan van de splitsing.

 • kennisname en bespreking van het verrichtingsvoorstel, de staat van activa en passiva en het controleverslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant

   

 • goedkeuring van het splitsingsbesluit waarbij de verkrijgende vzw’s via een splitsing van de te splitsen vzw de in het verrichtingsvoorstel aangeduide activa en passiva van de vzw overnemen volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het verrichtingsvoorstel

   

 • ontbinding zonder vereffening (enkel voor de te splitsen vzw)

   

 • kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van de te splitsen vzw

   

 • machtiging aan het bestuursorgaan van de verkrijgende vzw’s om:

   

  • de formaliteiten te vervullen om de splitsing openbaar te maken

    

  • het ledenregister van de te splitsen vzw te vernietigen

Als de verkrijgende vzw’s hun statuten naar aanleiding van de splitsing zouden aanpassen, moet dit ook op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vzw’s opgenomen worden.

Mee te versturen documenten

De volgende documenten moeten met de uitnodiging worden meegestuurd:

 • het verrichtingsvoorstel

   

 • de staat van activa en passiva

   

 • het controleverslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant