Uitnodiging van de bestuursorganen

U nodigt uw bestuurders uit voor de vergadering, binnen de termijn voorzien in uw statuten en/of uw intern reglement. Met de agenda zendt u ook alle documenten mee. Als de statuten en/of het intern reglement geen oproepingstermijn vermelden, raden wij aan uw bestuurders minstens één week voor de vergadering uit te nodigen.

 

Op de agenda van elk bestuursorgaan moeten de volgende punten staan:

 • goedkeuring van het verrichtingsvoorstel

   

 • kennisname van het ontwerp controleverslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant

   

 • kennisname, bespreking en goedkeuring van de tussentijdse staat van activa en passiva

   

 • eventueel: voorstel van statutenwijziging (enkel voor de verkrijgende vzw’s) en goedkeuring van de uitnodiging en agenda van de algemene vergadering die zal beslissen over de statutenwijziging

   

 • eventueel: engagement om aan de bodemsaneringsverplichtingen te voldoen (in geval van overdracht van onroerende goederen en als u dit niet als bijlage bij het verrichtingsvoorstel liet goedkeuren)

   

 • goedkeuring van de uitnodiging en de agenda van de buitengewone algemene vergaderingen die over de splitsing zullen besluiten

   

 • eventueel: goedkeuring van het ontwerp van notariële akte

   

 • verlenen van een volmacht (bijvoorbeeld aan een individuele bestuurder) om de buitengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen die over de splitsing zullen beslissen.

Daarnaast zijn uiteraard nog andere agendapunten mogelijk die losstaan van de splitsing.

 

U stuurt de uitnodiging ook naar de toezichthouder.