De algemene vergadering van de overdragende vzw voorbereiden

De algemene vergadering van de overdragende vzw zal worden gevraagd om de overdracht van de algemeenheid goed te keuren. Deze algemene vergadering dient niet noodzakelijk in aanwezigheid van een notaris plaats te vinden.

Als de algemene vergadering echter eveneens de statuten van de overdragende vzw wenst te wijzigen in het kader van de overdracht, of wenst over te gaan tot de ontbinding van de vzw, zal deze algemene vergadering wel in aanwezigheid van een notaris dienen plaats te vinden. Afhankelijk van de voorgenomen statutenwijziging zullen de specifieke formaliteiten en verslagen daaraan gekoppeld dienen te worden voorbereid. Vergeet uw statutenwijziging ook niet mee te delen aan het agentschap Wonen in Vlaanderen, zoals van toepassing zal blijven op SVK’s die op 19 september 2021 erkend waren.

 

In de mate dat eveneens de statuten van de verkrijgende maatschappij zouden worden gewijzigd, zal ook een buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende maatschappij dienen te worden georganiseerd. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn in geval van de overdracht om niet, om de onbeschikbare reserverekening tot uiting te brengen in de statuten. De algemene vergadering moet in dat geval plaatsvinden in aanwezigheid van een notaris, met naleving van de toepasselijke formaliteiten en verslagplichten die daar eventueel aan gekoppeld zijn. Vergeet uw statutenwijziging ook niet vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Minister bevoegd voor Wonen.

 

We gaan hier verder in dit basisscenario niet op in.

U leest hier verder over: