Bijeenkomsten van de bestuursorganen

Elk bestuursorgaan vindt plaats, minstens zes (of, bij statutenwijziging van de SHM of WM, negen) weken voor de overdracht van bedrijfstak.

 

Op de vergadering van elk bestuursorgaan gebeurt:

 • de goedkeuring van

 • het voorstel tot overdracht

   

 • het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (enkel wat betreft de overdragende vzw)

   

 • eventueel: de staat van activa en passiva (enkel als het gaat om een overdracht om niet)

   

 • de volmachten voor de praktische uitwerking van de overdracht

   

 • eventueel: het voorstel van de statutenwijzigingen; in dit geval dient het bestuursorgaan ook de uitnodiging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren

   

 • eventueel: het ontwerp van notariĆ«le overdrachtsakte

   

 • voor de overdragende vzw en desgevallend ook de verkrijgende maatschappij (in geval van statutenwijzing: de uitnodiging en agenda van de buitengewone algemene vergadering

De datum van het voorstel tot overdracht is de datum waarop de bestuursorganen het voorstel tot overdracht goedkeuren.