Fiscale aspecten

Er is geen specifieke wettelijke regeling voorzien met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale verwerking van een overdracht van een algemeenheid om niet aan een woonmaatschappij of SHM. In de mate dat een eventueel batig saldo verwerkt zou moeten worden via de jaarrekening (als een uitzonderlijk resultaat), dient er rekening mee gehouden te worden dat dit een impact kan hebben op het belastbaar resultaat, wat aanleiding kan geven tot een effectieve belastingdruk van 5% in de vennootschapsbelasting.

 

Als de verkrijgende maatschappij een prijs betaalt aan het SVK-vzw , zal de aanschaffingswaarde van de verkregen activa in hoofde van de maatschappij in principe overeenstemmen met de tussen partijen overeengekomen prijs.