Datum van inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid

Een overdracht van algemeenheid door een SVK gebeurt in één rechtshandeling waarmee het geheel van het vermogen wordt overgedragen. Als er meerdere overnemende woonmaatschappijen zijn, dan zal de BAV van het SVK in één en hetzelfde agendapunt het voorstel tot overdracht van algemeenheid aan de in één en dezelfde akte opgenomen overnemende woonmaatschappijen, goedkeuren.

 

Als de overdracht van algemeenheid wordt gedaan ten voordele van een bestaande SHM, dan vindt de overdracht plaats onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. Het SVK kan namelijk tot overdracht van algemeenheid beslissen onder opschortende voorwaarde van erkenning van de overnemende maatschappij als woonmaatschappij. De overdrachtsbeslissing hoeft dus niet te worden uitgesteld tot op het moment dat alle betrokken woonmaatschappij(en) opgericht en erkend zijn. De overdracht kan echter niet gefaseerd, voor de verschillende te verdelen delen, gebeuren.

 

De overdracht realiseert zich tussen partijen op het moment dat de laatst erkende woonmaatschappij de overdracht van zijn deel goedkeurt. Concreet komt dit er dus op neer dat wanneer de BAV van een SVK beslist tot overdracht van algemeenheid waarbij een gedeelte naar een op dat moment reeds erkende woonmaatschappij A gaat en een gedeelte onder opschortende voorwaarde van erkenning aan toekomstige woonmaatschappij B wordt toebedeeld, de overdracht voor beide woonmaatschappijen tot stand komt op het moment van de goedkeuring van de overdracht door de BAV of de raad van bestuur (waar dit mogelijk is) van de woonmaatschappij wiens erkenning als opschortende voorwaarde fungeerde. Voorwaarde is dan wel dat de op het moment van de overdrachtsbeslissing van de BAV van het SVK reeds erkende woonmaatschappij de overdracht al heeft goedgekeurd. Indien dat nog niet het geval is, schuift het overdrachtsmoment op naar de dag van die goedkeuringsbeslissing.

.

Wat is boekhoudkundige retroactiviteit?

De indiening van de rechtspersonenbelastingaangifte (voor de SVK’s) en vennootschapsbelastingaangifte (voor de SHM’s/woonmaatschappijen) en de berekening van de rechtspersonenbelasting (voor de SVK’s) en vennootschapsbelasting (voor de SHM’s/woonmaatschappijen) zijn nauw verbonden met de boekhouding en de jaarrekening van een onderneming.

 

Om praktische redenen kan u de boekhoudkundige effectieve datum van de overdracht van algemeenheid plaatsen op een datum voorafgaand aan de juridische effectieve datum van de overdracht van algemeenheid. U bent hiertoe echter niet verplicht. Typisch wordt gekozen om de boekhoudkundige effectieve datum van de overdracht van algemeenheid te laten gelijklopen met de datum van de afsluiting van het voorgaande boekjaar van de entiteiten.

 

Opgelet. U mag deze boekhoudkundige retroactieve datum niet eerder plaatsen dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening van de bij de overdracht van algemeenheid betrokken entiteiten al werd goedgekeurd. Gelet op het feit dat de overdracht van algemeenheid voor fiscale doeleinden niet als een neutrale verrichting wordt beschouwd, wordt de boekhoudkundige retroactiviteit op fiscaal vlak evenwel niet aanvaard .

 

Opgelet Wanneer in de akte tot vaststelling van de overdracht van algemeenheid een tijdsbepaling is opgenomen over de inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid (bv. de overdracht van algemeenheid treedt in werking één maand na het verlijden van de notariële overdrachtsakte), zal deze datum van inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid als ijkpunt fungeren voor de boekhoudkundige retroactiviteit (en niet de datum van de akte tot vaststelling van de overdracht van algemeenheid onder tijdsbepaling).

Voorbeeld

We verduidelijken deze regelgeving met één voorbeeld.

 

De algemene vergaderingen hebben de jaarrekening m.b.t. het boekjaar eindigend op 31 december 2021 in mei 2022 goedgekeurd.

 

Op 6 juni 2022 wordt de overdracht van algemeenheid goedgekeurd.

 

De notariële akte tot vaststelling van de overdracht van algemeenheid kan dan als datum van de boekhoudkundige retroactiviteit elke datum vanaf 1 januari 2022 tot en met 5 juni 2022 bevatten. 1 januari 2022 is namelijk de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening werd goedgekeurd.

 

Uiteraard kan er ook besloten worden dat er geen boekhoudkundige retroactiviteit moet toegepast worden; in dat geval heeft de overdracht van algemeenheid, zowel juridisch als boekhoudkundig, uitwerking op 6 juni 2022.

 

Houd er wel rekening mee dat vanuit fiscaal oogpunt retroactiviteit niet worden aanvaard (zie hierboven bij ‘wat is boekhoudkundige retroactiviteit’).