Neerlegging en bekendmaking van het goedgekeurde voorstel van overdracht

Elke SVK en maatschappij moet het goedgekeurde voorstel van overdracht bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van elke maatschappij neerleggen. De griffie zorgt voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

U legt het voorstel tot overdracht best bij uittreksel neer bij de ondernemingsrechtbank.

 

Volgens het WVV gebeurt de neerlegging ten laatste zes weken voor de overdracht van algemeenheid (dit is dus in elk geval zes weken voordat de algemene vergadering van de overdragende vzw over de overdracht van algemeenheid zal besluiten). De griffie heeft nadien maximaal 10 dagen om de mededeling van het voorstel tot overdracht te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Informeer tijdig de toezichthouder

U moet de toezichthouder informeren over de beslissingen van de bestuursorganen van de betrokken entiteiten. Dit doet u best op de dag waarop u de bestuursorganen hield. Zo vangt de termijn voor de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de toezichthouder meteen aan.