Bij overdracht om niet: nettoactief op een onbeschikbare reserverekening bij verkrijgende maatschappij

Als de overdracht van algemeenheid wordt gedaan om niet, geldt dat het bedrag van het nettoactief van de vzw, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, in de jaarrekening van de verkrijgende maatschappij op een onbeschikbare reserverekening wordt geboekt.

 

Dit bedrag van het nettoactief wordt niet aan de aandeelhouders van de verkrijgende maatschappij terugbetaald of uitgekeerd, in welke vorm dan ook.

 

In geval van vereffening van de verkrijgende maatschappij geeft de vereffenaar aan dat bedrag de bestemming die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.

 

Bij een schending van deze bepaling zijn de leden van het bestuursorgaan of de vereffenaar, in voorkomend geval, hoofdelijk gehouden tot betaling van de uitgekeerde sommen of tot herstel van de gevolgen die voortvloeien uit de niet-naleving van deze bepaling.