De keuze van de formule van overdracht van bedrijfstak

Algemeen

Bij de overdracht van bedrijfstak gaat een bedrijfstak, samen met de daaraan verbonden activa en passiva (rechten en verplichtingen), van de overdragende vzw over op een bestaande of nieuw op te richten maatschappij. Een eerste evidente stap is dus uw formule van overdracht van bedrijfstak kiezen.

 

U kunt kiezen tussen twee formules:

  • Een overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij. De vzw draagt een bedrijfstak, samen met de daaraan verbonden activa en passiva (rechten en verplichtingen), over aan een andere maatschappij (die kan zowel een woonmaatschappij als een SHM, weliswaar op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij, zijn) die optreedt als verkrijgende vennootschap en die de activiteiten verbonden aan de overgedragen bedrijfstak van de overdragende vzw verderzet.

     

  • U richt een nieuwe maatschappij op. De bestaande vzw draagt een bedrijfstak, samen met de daaraan verbonden activa en passiva (rechten en verplichtingen), over aan deze nieuwe maatschappij. Deze nieuwe maatschappij moet sowieso een woonmaatschappij zijn. Sinds de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021 kunnen namelijk geen nieuwe SHM’s meer opgericht of erkend worden. Houd in uw timing dan wel rekening met het feit dat u de nodige stappen dient te zetten voor de erkenning van de op te richten vennootschap als woonmaatschappij.

U leest hieronder meer over het basisscenario, namelijk de overdracht van bedrijfstak door een vzw aan een bestaande maatschappij. Een overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij heeft ook een aantal belangrijke voordelen.

Wat zijn de voordelen van een overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij?

De overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij is qua tijdsverloop, administratieve last en kosten de voordeligste techniek:

  • U moet geen nieuwe vennootschap oprichten. Hierdoor vallen de daaraan verbonden notariskosten, de formaliteiten voor het aanvragen van een nieuw btw-nummer en de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Er zijn ook geen oprichters van de nieuwe vennootschap die een (nieuwe) oprichtersaansprakelijkheid lopen.

     

  • • De verkrijgende maatschappij is al erkend. U moet voor de verkrijgende maatschappij niet opnieuw de erkenningsprocedures doorlopen maar bent meteen actief. Let wel, als de verkrijgende maatschappij een SHM is, dient de overdracht te gebeuren onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij, en zal die SHM dus nog het erkenningstraject als woonmaatschappij moeten doorlopen. In het algemeen deel over de woonmaatschappijen vindt u meer informatie over dat erkenningstraject. Daarbij overweegt u best of u dat traject parallel met de overdracht dan wel ervoor of erna laat plaatsvinden.