Tegenwerpbaarheid van de overdracht van bedrijfstak

Vanaf de dag van de bekendmaking van een uittreksel van de notariële overdrachtsakte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is de overdracht van bedrijfstak tegenstelbaar aan derden; vanaf deze dag zijn derden verplicht om de overdracht van bedrijfstak en haar gevolgen te respecteren. Dit betekent dat personen die geen partij zijn bij de overeenkomst het bestaan van de akte en de overeenkomst die in de akte staat, niet in twijfel kunnen trekken.

 

Opgelet. Wanneer in de notariële overdrachtsakte een tijdsbepaling is opgenomen over de inwerkingtreding van de overdracht (bv. de overdracht van bedrijfstak waarover de tweede vergadering van de bestuursorganen zich op 1 november 2022 uitspreken, treedt in werking op 1 december 2022), zal ook met deze datum van inwerkingtreding van de overdracht van bedrijfstak rekening moeten worden gehouden voor de tegenwerpbaarheid van de overdracht, en niet alleen met de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

De overdracht van eventuele intellectuele en industriële eigendomsrechten is slechts tegenstelbaar aan derden volgens de voorwaarden die staan in de bijzondere wetten over die specifieke eigendomsrechten. Bij de aandachtspunten, onder de ‘voorbereidende handelingen’, leest u meer over de overdracht van intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

Door de opname van de onroerende zakelijke rechten en hypothecaire inschrijvingen in de notariële akte gebeurt de overdracht van deze zakelijke rechten en hypothecaire inschrijvingen automatisch. Het kantoor Rechtszekerheid zal zorgen voor de nodige overschrijvingen, kantmeldingen en inschrijvingen.