Moratorium op verkoop van verhuurbare sociale woningen

Tot 1 januari 2028 mag u geen rechten op bewoonbare sociale huurwoningen buiten de sociale huursector verkopen. SHM’s, SVK’s, woonmaatschappijen, het VWF, OCMW’s en gemeenten kunnen namelijk geen rechten op sociale huurwoningen die voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten, vermeld in artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, overdragen .

 

Dit moratorium slaat alleen op de vervreemding van rechten op sociale huurwoningen buiten de sociale huursector: de overdracht naar een woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij in het kader van de vorming van een woonmaatschappij, mag wel. Er wordt dus geen afbreuk gedaan aan de toepassing van artikel 4.38, §4 tot en met §7 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en artikel 209, §3 van het decreet van 9 juli 2021. U vindt meer informatie over deze bepalingen in het algemeen deel over de woonmaatschappijen, en meer bepaald in de hoofdstukken omtrent de nieuw opgerichte woonmaatschappijen en de SHM’s die zijn omgevormd tot woonmaatschappij.

 

Dit moratorium past in de decretale doelstelling, vermeld in artikel 4.38 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, om alle rechten van SHM’s, SVK’s, woonmaatschappijen en het VWF op onroerende goederen die geschikt zijn voor sociale huisvesting, te centraliseren bij de woonmaatschappij die erkend is voor het werkingsgebied waarin de onroerende goederen liggen. Daarnaast wil de decreetgever door middel van dit moratorium de maatschappelijke doelstellingen van de sociale woonactoren garanderen, namelijk het maximaal behouden van kwaliteitsvolle sociale woningen.

 

Voor bepaalde situaties zijn er wel uitzonderingen op het moratorium ingeschreven. Wanneer u al stappen in de verkoopprocedure hebt gezet, kan de verkoop toch nog doorgaan, ondanks het moratorium. Dit kan meer bepaald in volgende gevallen:

  1. Wanneer u een sociale huurwoning vrijwillig verkoopt aan de zittende huurder: als de venale waarde van de woning is vastgesteld vóór 29 mei 2022. Het schattingsverslag mag maximaal één jaar oud zijn.

     

  2. Wanneer u de beslissing over de herhuisvesting van een zittende huurder die niet is ingegaan op het aanbod van een sociale huurwoning genomen hebt vóór 29 mei 2022.

     

  3. Wanneer de procedure van de openbare verkoop is opgestart vóór 29 mei 2022. Hiermee bedoelen we dat u de opdracht voor het organiseren van de openbare verkoop (vb. aan de notaris) gaf vóór 29 mei 2022.

     

  4. Wanneer de procedure van bieding onder gesloten envelop is opgestart vóór 29 mei 2022. Hiermee bedoelen we dat u de opdracht voor het organiseren van de procedure van bieding onder gesloten envelop (vb. aan de notaris) gaf vóór 29 mei 2022.

Samengevat: wanneer u vóór 29 mei 2022 één van bovenvermelde stappen heeft gezet, kunt u het verdere verkoopproces, zoals beschreven in bijlage 9 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 volledig voortzetten.

 

Belangrijk: verkopen in het kader van het afdwingbaar decretaal kooprecht van de zittende huurder (volgens de overgangsregeling) kunnen nog steeds doorgaan.

 

Ten slotte kan de Vlaamse Regering afwijkingen toestaan voor de toepassing van het moratorium. De Vlaamse Regering kan van die afwijkingsmogelijkheden alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikmaken, waarbij de toepassing van het verkoopverbod als onredelijk of onbillijk kan worden beschouwd en waarbij de Vlaamse Regering uiteraard gehouden is om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het grondwettelijk beschermde gelijkheidsbeginsel te eerbiedigen. Uitsluitend binnen die beperkende condities kan ze van die afwijkingsmogelijkheden gebruikmaken.