(Tweede) vergadering van de bestuursorganen van de betrokken entiteiten

De beslissing tot overdracht van bedrijfstak wordt in de betrokken entiteiten genomen door de recpextievelijke bestuursorganen, tenzij de statuten van de entiteiten anders voorzien.

 

U nodigt uw bestuursorgaan uit voor de vergadering, binnen de termijn voorzien in uw statuten en/of uw intern reglement. Als de statuten en/of het intern reglement geen oproepingstermijn vermelden, raden wij u aan uw bestuursorgaan minstens één week voor de vergadering uit te nodigen. U stuurt de uitnodiging ook naar de toezichthouder.

 

Als één van de betrokken entiteiten ook haar statuten zou wensen te wijzigen bij de overdracht van bedrijfstak, zal ook een buitengewone algemene vergadering van de betreffende entiteit dienen te worden georganiseerd in aanwezigheid van een notaris, met nalevingvan de toepasselijke formaliteiten en verslagplichten die daar eventueel aan gekoppeld zijn.