Bijeenkomsten van de bestuursorganen

Op de vergadering van elk bestuursorgaan gebeurt:

 • de goedkeuring van:

  • het voorstel tot overdracht

  • eventueel: de staat van activa en passiva (enkel voor de overdragende welzijnsvereniging en enkel als het gaat om een overdracht om niet)

  • de volmachten voor de praktische uitwerking van de overdracht

  • eventueel: het ontwerp van notariĆ«le overdrachtsakte

  • eventueel: het voorstel van de statutenwijzigingen; in dit geval dient het bestuursorgaan ook de uitnodiging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren. Merk op dat de beslissing van de welzijnsvereniging tot wijziging van haar statuten, indien die statutenwijziging een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengt, alleen genomen kan worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Een statutenwijziging is bovendien niet enkel onderworpen aan een bijzondere procedure voor de deelnemers, maar ook nog aan een goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering, dat wordt uitgeoefend door de minister van Binnenlands Bestuur.

De datum van het voorstel tot overdracht is de datum waarop de bestuursorganen het voorstel tot overdracht goedkeuren.