Nettoactief onbeschikbare reserverekening

Als de overdracht van bedrijfstak wordt gedaan om niet, moet u het bedrag van het nettoactief van de welzijnsvereniging, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva in de jaarrekening van de verkrijgende maatschappij boeken op een onbeschikbare reserverekening.

 

Dit bedrag van het nettoactief kunt u niet aan de aandeelhouders van de verkrijgende maatschappij terugbetalen of uitkeren in welke vorm dan ook.

 

In geval van een vereffening, geeft de vereffenaar aan dat bedrag de bestemming die door de Vlaamse Regering wordt bepaald.

 

Bij een schending van deze bepaling zijn de leden van het bestuursorgaan of de vereffenaar, in voorkomend geval, hoofdelijk gehouden tot betaling van de uitgekeerde sommen of tot herstel van de gevolgen van de niet-naleving van deze bepaling.