Het voorstel van overdracht

De onderhandelingen tussen uw bestuursorganen resulteren in het voorstel van overdracht. Uw bestuursorganen moeten dit verplicht opstellen en neerleggen volgens het WVV, ten laatste zes weken voor de datum van overdracht.

 

Het voorstel van overdracht is meestal een onderhandse akte. Een authentieke akte kan ook, maar dat gebeurt zelden (geen praktisch nut). Alle betrokken maatschappijen stellen samen een gemeenschappelijk voorstel van overdracht op. De inhoud van het voorstel moet voor alle maatschappijen gelijk zijn, maar zij hoeft niet in hetzelfde document te zijn opgenomen. Let wel, ook de gemeenschappelijke tekst moet op het bestuursorgaan van elke bij de overdracht betrokken eniteit afzonderlijk besproken en goedgekeurd worden.

Wat moet verplicht in het voorstel van overdracht?

Het voorstel van overdracht bevat minstens de volgende vermeldingen:

Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk voorziet, is het aangewezen dat het voorstel ook de vergoeding vermeldt die zal worden betaald in ruil voor de overdracht van de bedrijfstak.

Wat kunt u extra in het voorstel van overdracht zetten?

De bestuursorganen kunnen ook extra informatie in het voorstel van overdracht zetten, bijvoorbeeld wat zij belangrijk vinden om latere discussies te vermijden.

Voorbeelden:

  • De eventuele bijkomende volmachten voor de directeur(s).

     

  • De eventuele wijzigingen van de statuten. In sommige gevallen zal een statutenwijziging noodzakelijk zijn. Als de overdracht bijvoorbeeld “om niet” plaatsvindt, zal de onbeschikbare reserverekening die de verkrijgende maatschappij moet aanleggen ook statutair verankerd moeten worden. De statutenwijzigingen kunnen als een afzonderlijk punt op de agenda van het bestuursorgaan komen, of samen met het voorstel van overdracht (de statuten zijn dan een bijlage bij het voorstel van overdracht). Zo is iedereen van in het begin goed geïnformeerd over bijvoorbeeld de voorwerpswijziging. Merk op dat de beslissing van de welzijnsvereniging tot wijziging van haar statuten, indien die statutenwijziging een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengt, alleen genomen kan worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Een statutenwijziging is bovendien niet enkel onderworpen aan een bijzondere procedure voor de deelnemers, maar ook nog aan een goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering, dat wordt uitgeoefend door de minister van Binnenlands Bestuur.

     

    Als de statuten nog niet in overeenstemming werden gebracht met het WVV, zal dat omwille van de statutenwijziging bij deze gelegenheid moeten gebeuren

Met het voorstel van overdracht start de procedure van de overdracht van bedrijfstak formeel.