Gevolgen voor lopende overeenkomsten

De overdracht van het vermogen van de overdragende welzijnsvereniging, houdt de overdracht in van alle activa en passiva, waaronder, in principe, ook de overdracht van alle overeenkomsten inbegrepen is.

 

Maar, er zijn mogelijk ook clausules in deze lopende overeenkomsten opgenomen die de overeenkomst ontbinden zodra de contractspartij door een overdracht van algemeenheid wijzigt. Deze clausules zijn geldig. U moet deze clausules wel beperkend interpreteren.

Met welke clausules moet u rekening houden?

Clausules die in algemene bewoordingen de overdracht van de overeenkomst verbieden, zullen geen uitwerking hebben. Hiermee moet u geen rekening houden.

 

De clausules die wel uitwerking hebben bij een overdracht van algemeenheid zijn:

  • clausules die elke overdracht onder algemene titel uitdrukkelijk uitsluiten.

     

  • clausules die een ‘wijziging in de controle’ als beëindigingsgrond aanduiden.

Hoe de clausule is opgesteld, zal doorslaggevend zijn om te bekijken of de overeenkomst al dan niet kan beëindigd worden.

 

Opgelet. Voor de huurovereenkomsten die kaderen in de opdracht van de SVK’s geldt een uitzonderingsregime. Voor deze overeenkomsten worden contractuele bedingen die voorzien in het recht van vervroegde beëindiging wegens controlewijziging buiten werking gesteld bij alle herstructureringen of overdrachten naar aanleiding van de totstandkoming van een woonmaatschappij en moet hier dus geen rekening mee worden gehouden.

Boekenonderzoek om overeenkomsten te bekijken

Voorafgaand aan de beoogde verrichting moet dus een boekenonderzoek gedaan worden. Via dit boekenonderzoek bekijkt u of bij de overdracht van bepaalde overeenkomsten al dan niet de instemming van de contractspartijen vereist is:

  • Is geen instemming van de contractspartijen vereist, dan gaan de overeenkomsten automatisch over. Het is wel aan te raden om alle contractspartijen onmiddellijk op de hoogte te brengen van de overdracht van de overeenkomst en van de nieuwe contactgegevens en eventueel facturatiegegevens van de nieuwe contractspartij.

     

  • Vereist de overdracht van een overeenkomst de voorafgaande instemming van een contractspartij, dan moet zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met deze contractspartij om diens toestemming met de overdracht te ontvangen voorafgaand aan de verrichting.

Nadat de overeenkomsten zijn overgedragen, wordt best ook een ‘addendum’ bij deze overeenkomsten opgesteld. In zo’n addendum wordt dan opgenomen dat de overeenkomsten werden overgedragen en wie de nieuwe contractspartijen zijn.