Datum van inwerkingtreding van de overdracht van algemeenheid

Een overdracht van algemeenheid door een SVK gebeurt in één rechtshandeling waarmee het geheel van het vermogen wordt overgedragen. Als er meerdere overnemende woonmaatschappijen zijn, dan zal de BAV van het SVK in één en hetzelfde agendapunt het voorstel tot overdracht van algemeenheid aan de in één en dezelfde akte opgenomen overnemende woonmaatschappijen, goedkeuren.

 

Als de overdracht van algemeenheid wordt gedaan ten voordele van een bestaande SHM, dan vindt de overdracht plaats onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. Het SVK kan namelijk tot overdracht van algemeenheid beslissen onder opschortende voorwaarde van erkenning van de overnemende maatschappij als woonmaatschappij. De overdrachtsbeslissing hoeft dus niet te worden uitgesteld tot op het moment dat alle betrokken woonmaatschappij(en) opgericht en erkend zijn. De overdracht kan echter niet gefaseerd, voor de verschillende te verdelen delen, gebeuren.

 

De overdracht realiseert zich tussen partijen op het moment dat de laatst erkende woonmaatschappij de overdracht van zijn deel goedkeurt. Concreet komt dit er dus op neer dat wanneer de BAV van een SVK beslist tot overdracht van algemeenheid waarbij een gedeelte naar een op dat moment reeds erkende woonmaatschappij A gaat en een gedeelte onder opschortende voorwaarde van erkenning aan toekomstige woonmaatschappij B wordt toebedeeld, de overdracht voor beide woonmaatschappijen tot stand komt op het moment van de goedkeuring van de overdracht door de BAV of de raad van bestuur (waar dit mogelijk is) van de woonmaatschappij wiens erkenning als opschortende voorwaarde fungeerde. Voorwaarde is dan wel dat de op het moment van de overdrachtsbeslissing van de BAV van het SVK reeds erkende woonmaatschappij de overdracht al heeft goedgekeurd. Indien dat nog niet het geval is, schuift het overdrachtsmoment op naar de dag van die goedkeuringsbeslissing.