Erkenning

U leest hier over:

Erkenning als woonmaatschappij

Een vennootschap kan erkend worden en erkend blijven als woonmaatschappij als ze ten minste beantwoordt aan de bepalingen vermeld in Boek 4, Deel 1, Titel 3, Hoofdstukken 1 tot en met 7 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Uit welke documenten moet de erkenningsaanvraag bestaan?

Uw aanvraag moet verplicht de volgende elementen bevatten:

 1. Elementen over het werkingsgebied:

   

  • het werkingsgebied waarvoor u een erkenning aanvraagt

    

  • de eventuele activiteiten van uw vennootschap die buiten het werkingsgebied vallen (bv. participaties, verhuur van commerciële ruimtes of garages, ….)

    

  • het aantal ingehuurde sociale huurwoningen en het aantal sociale woningen in eigendom of beheer van de vennootschap binnen het werkingsgebied

    

  • de wijze waarop de vennootschap ingebed en verankerd wordt in het lokale netwerk, waarbij u dit staaft met een advies van de lokale besturen in het werkingsgebied

    

 2. Elementen over de juridische vorming van de vennootschap zelf:

   

  • de gegevens over de aandeelhouders van de vennootschap (hoeveel aandelen, stemrechten)

    

  • de ontwerpstatuten van de woonmaatschappij (op basis van de modelstatuten)

    

  • het ontwerp van intern reglement (waarin u bijvoorbeeld regels kunt opnemen hoe u statutaire bepalingen nader kunt regelen)

    

 3. Elementen over de operationele werking van de vennootschap. U moet inzicht geven:

   

  • op welke manier u een voldoende laagdrempelige bereikbaarheid voor de doelgroep zal waarborgen;

    

  • in hoe u de expertise en kennis om alle opdrachten (dus ook inhuuractiviteiten), die aan de woonmaatschappij worden opgelegd, kunt vervullen ;

    

  • in de samenstelling van uw personeelsploeg (organogram, taakstelling per functie, …) ;

    

  • in de wijze waarop u de huurderbegeleiding zal opzetten en de huurdersparticipatie zal organiseren ;

    

  • in de wijze waarop u een behoorlijke interne controle van de vennootschap zal garanderen, waarbij u de kritieke processen formeel beschrijft in procedures, die het bestuursorgaan heeft vastgesteld en die taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen en aangeven hoe, door wie en tijdens welk onderdeel van het proces controles worden uitgevoerd ;

    

  • hoe u (uiterlijk tegen 31 december 2023) zal voldoen aan de minimale schaalgrootte.

   

 4. Ten slotte moet u ook volgende documenten toevoegen aan uw aanvraag:

   

  • een financieel plan dat de financiële leefbaarheid van de woonmaatschappij voor de komende tien jaar aantoont. Dat financiële plan moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

    

   • het voorspelt de geldstromen en de liquide middelen van de woonmaatschappij over een tijdshorizon van minimaal tien jaar;

     

   • het bevat alle lopende en geplande projecten van de woonmaatschappij in haar toekomstige werkingsgebied;

     

   • het is inhoudelijk consistent met de investerings-, renovatie- en onderhoudsplanning van de woonmaatschappij.

     

  • de inschrijvings- en toewijzingsprocedure

    

  • het interne huurreglement;

    

  • het debiteurenreglement.

   

  Top

Wat is de procedure?

U (als vertegenwoordiger van de toekomstige woonmaatschappij) dient een aanvraag in via een beveiligde zending. Dat kan

p/a agentschap Wonen in Vlaanderen,

Erkenningsaanvraag Woonmaatschappij,

Herman Teirlinckgebouw,

Havenlaan 88, Bus 40D 1000 Brussel

 • via een afgifte op hetzelfde adres tegen ontvangstbewijs.

Wonen in Vlaanderen bevestigt u binnen de 10 dagen dat ze uw aanvraag goed ontving. Wonen in Vlaanderen kan extra documenten opvragen of vragen stellen binnen een termijn die zij zelf bepaalt. U bezorgt die documenten opnieuw via een beveiligde zending. U ontvangt opnieuw binnen de 10 dagen een ontvangstmelding.

 

Ten laatste 90 dagen na de laatste ontvangstmelding beslist de minister van Wonen over uw aanvraag. U, de VMSW en de toezichthouder ontvangen deze beslissing ook.

 

Beslist de minister van Wonen niet binnen 90 dagen, dan mag u de woonmaatschappij als erkend beschouwen.

Meer informatie?

In de nieuwsflash van 29 juni 2022 vindt u meer informatie over de praktische uitwerking van de erkenningsaanvraag.

 

Top

Duur van de erkenning

Een erkenning als woonmaatschappij geldt voor 33 jaar. Dit is om te voldoen aan de Europese regels over de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) waaronder de sociale huisvesting valt.

 

Top

Intrekking en afstand van erkenning

De Vlaamse Regering kan de erkenning intrekken wanneer:

 1. de vennootschap niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Alle, aan de woonmaatschappij opgelegde, verplichtingen behoren tot de erkenningsvoorwaarden.

   

 2. de vennootschap de verplichtingen die aan de woonmaatschappij door of krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn opgelegd niet naleeft

   

 3. uit een prestatiebeoordeling die ten minste vier jaar na de vorige prestatiebeoordeling plaatsvindt, blijkt dat de vennootschap er niet in slaagt voor de operationele doelstellingen waarvoor ze tijdens de vorige prestatiebeoordeling een beoordeling onvoldoende of voor verbetering vatbaar heeft behaald, een beoordeling goed of zeer goed te behalen.

De Vlaamse Regering kan de erkenning als woonmaatschappij alleen intrekken nadat de vennootschap is gehoord. De vennootschap kan zich daarbij laten bijstaan.

 

De erkende woonmaatschappijen kunnen vrijwillig afstand doen van hun erkenning. Ze dienen daarvoor hun aanvraag met een beveiligde zending in bij het agentschap Wonen in Vlaanderen:

 • Per post (aangetekend of tegen afgifte ontvangstbewijs):

  de Vlaamse minister van Wonen,

  p/a agentschap Wonen in Vlaanderen,

  Herman Teirlinckgebouw,

  Havenlaan 88 bus 40D,

  1000 Brussel.

 • Per e-mail: erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen voorziet daarvoor ook een specifieke procedure .