Financiering overdrachten

Voor de verwerving van eigendoms-, erfpacht- of opstalrechten op sociale huurwoningen en onbebouwde percelen of bebouwde percelen die nog niet werden ingezet in de sociale huisvestingssector en die geschikt zijn voor de realisatie van een sociaal woonproject, kan een woonmaatschappij een renteloze lening opnemen bij de VMSW. Let wel: gaat het om de verwerving van een erfpacht- of opstalrecht, dan kan de woonmaatschappij enkel in de volgende gevallen een renteloze lening opnemen:

  • De overdrager is een lokaal bestuur en op het betrokken onroerend goed rust geen openstaand saldo meer van een lening die is gesloten bij de VMSW, het Financieringsfonds of Vlabinvest apb.

     

  • De overdrager bezit alleen de erfpacht- of opstalrechten op het betrokken onroerend goed.

Voor de verwerving van andere onroerende goederen die geschikt zijn voor sociale huisvesting, zoals niet-residentiële ruimten, gemeenschapsvoorzieningen, bescheiden woningen, sociale koopwoningen, …, voorziet het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 geen bijzondere financieringsmodaliteiten. Daarvoor kan de woonmaatschappij beroep doen op de gebruikelijke marktconforme financiering.

 

U leest meer over de renteloze leningen bij overdrachten van patrimonium in het hoofdstuk omtrent de financiële odersteuning.