Modelstatuten

Nieuwe woonmaatschappijen moeten de modelstatuten aannemen die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd. U vindt de modelstatuten op de website van Wonen in Vlaanderen. De Vlaamse Regering kan op een later tijdstip wijzigingen aanbrengen aan die modelstatuten. In dat geval moet de woonmaatschappij haar statuten onmiddellijk aanpassen.

 

Statutenwijzigingen van woonmaatschappijen vereisen meestal de goedkeuring van de minister, tenzij wanneer de Vlaamse Regering zelf in een uitzondering daarop voorziet.

 

Uw modelstatuten moeten minimaal deze bepalingen bevatten. Daarnaast kunt u nog aanvullende statutaire bepalingen opnemen als die niet strijdig zijn met de modelstatuten, de Vlaamse Codex Wonen van 2021, de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of andere dwingende regelgeving.

Welke statutenwijzigingen moet u aan de minister van wonen voorleggen?

Statutenwijziging als bestaande woonmaatschappij

De minister van Wonen moet een statutenwijziging van een woonmaatschappij vooraf goedkeuren. Dit moet niet in de volgende gevallen:

 1. het in overeenstemming brengen van de statuten van woonmaatschappijen met de modelstatuten

   

 2. een wijziging van de door de woonmaatschappij toegevoegde inhoud, met uitzondering van de inhoud die aan de modelstatuten verbonden is

   

 3. de vervanging van een of meer met naam genoemde personen, aandeelhouders of vennoten, op voorwaarde dat die vervanging geen andere wijzigingen van de statuten inhoudt

   

 4. de wijziging van de benaming van de vennootschap, op voorwaarde dat de rechtsvorm wordt behouden en dat de wijziging niet leidt tot aanpassingen aan het aantal aandeelhouders of vennoten

   

 5. een uitgifte van aandelen

In die gevallen moet u de statutenwijziging wel aanmelden bij Wonen in Vlaanderen.

 

Bij twijfel, raadpleegt u best Wonen in Vlaanderen (per e-mail: juridischadvies.wonen@vlaanderen.be).

Procedure van de statutenwijziging

U dient een aanvraag in via een beveiligde zending bij het agentschap Wonen in Vlaanderen:

 • Per post (aangetekend of tegen afgifte ontvangstbewijs):

  de Vlaamse minister van Wonen,

  p/a agentschap Wonen in Vlaanderen,

  Herman Teirlinckgebouw,

  Havenlaan 88 bus 40D,

  1000 Brussel.

 • Per e-mail: erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be .

Ten laatste 60 dagen na de ontvangst van de ontwerpstatutenwijziging beslist de minister van Wonen over uw aanvraag. U ontvangt de beslissing van de minister via een beveiligde zending. Beslist de minister van Wonen niet binnen 60 dagen, dan mag u de statuten als goedgekeurd beschouwen.