Werkingsgebiedoverschrijdende activiteiten

Een woonmaatschappij mag uitsluitend actief zijn binnen het werkingsgebied waarvoor ze erkend is. Buiten haar werkingsgebied mag een woonmaatschappij geen sociaal woonpatrimonium huren of verhuren. Ook accessoire activiteiten mag zij in principe enkel binnen haar werkingsgebied uitoefenen (bv. bouwen en verhuren van een dienstencentrum in een gebouwencomplex, parkings voor zover dit door de vergunning wordt verplicht, enz.).

 

Er zijn twee uitzonderingen op het principe dat de woonmaatschappij geen activiteiten mag uitoefenen buiten haar werkingsgebied:

  1. bij een samenwerking met andere woonmaatschappijen

     

  2. als de activiteiten een subsidiair en accessoir karakter hebben voor de activiteiten binnen het eigen werkingsgebied.

Woonmaatschappijen kunnen blijven deelnemen aan werkingsgebiedoverschrijdende initiatieven voor bijvoorbeeld gezamenlijke belangenbehartiging (VVH) of om aankoopcentrales te vormen voor de toepassing van de wet overheidsopdrachten of om raamcontracten uit te schrijven, … Deze activiteiten moeten altijd verband houden met de maatschappelijke opdracht van woonmaatschappijen.

 

Deze uitzonderingen gelden ook om gebiedsoverschrijdende projecten te faciliteren, al dan niet in samenwerking met andere woonmaatschappijen of in het kader van publiek-private samenwerking (denk hierbij aan grootschalige buurtsaneringsprojecten).

 

Voor de woonmaatschappij die buiten haar eigen werkingsgebied optreedt, hebben deze activiteiten enkel een subsidiair en accessoir karakter. De grensoverschrijdende activiteiten versterken en ondersteunen de activiteiten in het eigen werkingsgebied. Een deel van de projectinfrastructuur (zoals wegen, nutsvoorzieningen, stedenbouwkundig verplicht uit te voeren garageboxen, enz.) kan zich daarbij uitstrekken tot een ander werkingsgebied.

 

Deze uitzonderingen moeten vermijden dat de woonmaatschappij voor die deelactiviteiten of voor de realisatie van een beperkt gedeelte van de projectwoningen een beroep zou moeten doen op een woonmaatschappij uit het aansluitend werkingsgebied.

 

Het is niet de bedoeling dat een woonmaatschappij zelfstandig projecten realiseert buiten haar eigen werkingsgebied. De woonmaatschappij die voor dat werkingsgebied erkend is beheert de nieuw gerealiseerde woningen.